Opłacalność – nowe pytania w terapii hipotensyjnej na przykładzie badania ASCOT-BPLA

P Lindgren i wsp – Economic evaluation of ASCOT-BPLA: antihypertensive treatment with an amlodipine-based LINK: Heart 2008;94:e4
Lindgren i wsp. opublikowali w The Hart wyniki pracy oceniającej wskaźnik opłacalności (cost-effectiveness) terapii hipotensyjnej w populacji badania ASCOT – BPLA (The Blood Pressure-Lowering Arm of the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial). Połączenie amlodypiny z peryndoprylem porównywano w nim z połączeniem atenololu z lekiem moczopędnym.

Peryndopryl i amlodypina skuteczniej zmniejszały śmiertelność całkowitą (Hazard Ratio [HR]=0.89), ryzyko udaru (HR=0.77), liczbę incydentów sercowo-naczyniowych oraz procedur (HR=0.84). Nowsze leki były niewątpliwie droższe niż diuretyk z atenololem. Nowocześniejsza strategia skuteczniej zapobiegała jednak powikłaniom nadciśnienia tętniczego, a dla oceny racjonalnego dysponowania środkami finansowymi, konieczne jest nie tylko oszacowanie ceny leków, ale wszystkich kosztów związanych z terapią (w kontekście jej wpływu na rokowanie).

Szczegółowe analizy wykazały, że ostatecznie całkowite koszty, obejmujące finansowanie hospitalizacji, wizyt lekarskich oraz innych leków, były w obu grupach zbliżone (zarówno w populacji brytyjskiej jak i szwedzkiej). Na podstawie analizy wskaźników opłacalności wykazano, że koszty zapobiegnięcia jednemu incydentowi (zawał lub zgon sercowo-naczyniowy) u chorych leczonych inhibitorem konwertazy/amlodypiną wynosiły odpowiednio od 112 402 (Szwecja) do 161 364 euro (Anglia), natomiast koszt uniknięcia jednego incydentu lub jednej procedury to odpowiednio 13 210 oraz 18 965 euro. Zdaniem autorów uzyskane wyniki, uwzględniając dopuszczalne limity nakładów finansowych zarówno w Szwecji jak i w Anglii, potwierdzają opłacalność terapii nadciśnienia tętniczego za pomocą nowocześniejszej strategii, której podstawę stanowią amlodypina/peryndopryl.

Opracowane na podstawie: Heart / 2008-02-04

0 replies on “Opłacalność – nowe pytania w terapii hipotensyjnej na przykładzie badania ASCOT-BPLA”