Zaburzenia lękowe są czynnikiem prognostycznym zawału serca u mężczyzn

Biing-Jiun Shen i wsp – Anxiety characteristics independently and prospectively predicts myocardial infarction in men. The unique contribution of anxiety among psychologic factors LINK: J Am Coll Cardiol 2008;51:113
Zależność pomiędzy profilem psychicznym a parametrami sercowo-naczyniowymi jest w ostatnich latach intensywnie eksplorowanym polem badawczym. Z wcześniejszych badań wiadomo, że czynnikami ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej mogą być: depresja, lęk, gniew i typ osobowości A. Jakość dowodów wskazujących na udział wymienionych czynników w patogenezie choroby wieńcowej i jej powikłań jest różna. Dane dotyczące kardiologicznych następstw występowania zaburzeń lękowych są szczególnie skąpe.

Tym bardziej warto zwrócić uwagę na wyniki badania Shena i wsp., opublikowane w Journal of American College of Cardiology. W projekcie wzięło udział 735 mężczyzn, w wieku średnio 60 lat, wyjściowo bez choroby wieńcowej, obserwowanych średnio 12 lat. U wszystkich uczestników sporządzano charakterystykę objawów lękowych, posługując się przy tym 4 skalami: psychastenii, introwersji, fobii i jawnego lęku. Przetwarzając punktację uzyskaną w tych skalach obliczano łączny współczynnik lęku.

Ustalono, że charakterystyka lęku była niezależnym czynnikiem prognostycznym zawału serca. Zmodyfikowany iloraz szans zawału serca, w przeliczeniu na każde odchylenie standardowe od średniej punktacji w poszczególnych skalach, wynosił: 1.37 dla psychastenii, 1.31 dla introwersji, 1.36 dla fobii i 1.42 dla jawnych zaburzeń lękowych. Z kolei, każdy wzrost wartości łącznego współczynnika lęku o jedno odchylenie standardowe od średniej przekładał się na iloraz szans zawału serca wynoszący 1.47. Powyższe wartości nie zależały od czynników związanych ze stylem życia, takich jak palenie, picie alkoholu lub dieta, stosowanych leków oraz innych zmiennych psychologicznych, takich jak depresja, gniew, typ osobowości A czy negatywne emocje.

Podsumowując, predyspozycja do lęku jest silnym i niezależnym czynnikiem ryzyka zawału serca u mężczyzn.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2008-01-15