Leczenie cukrzycy u osób z chorobą wieńcową – badanie Euro Heart Survey on Diabetes and the Heart

Matteo Anselmino i wsp – Glucose lowering treatment in patients with coronary artery disease is prognostically important not only in established but also in newly detected diabetes mellitus: a report from the Euro Heart Survey on Diabetes and the Heart LINK: Eur Heart J 2008;29:177
Na łamach European Hart Journal przedstawiono wyniki analizy raportu Euro Heart Survey on Diabetes and the Heart – wieloośrodkowego badania obserwacyjnego, w którym uczestniczy 110 ośrodków z 25 krajów Europy. Badaniem objęto kolejno zgłaszających się do ośrodków pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą niedokrwienną serca, u których oceniano tolerancję glukozy. Do analizy włączono 4676 chorych, w tym 1425 z wcześniej i 452 z nowo rozpoznaną cukrzycą. Średni wiek chorych wynosił 65 lat; 55% badanej grupy stanowili mężczyźni. Czas obserwacji wynosił 1 rok. Badano wpływ leczenia insuliną i doustnymi lekami hypoglikemizującymi zalecanymi przez lekarzy na występowanie incydentów sercowo-naczyniowych (zgonów, zawałów serca i udarów). U osób z wcześniej rozpoznaną cukrzycą stosowanie insuliny jako leku obniżającego poziom glukozy okazało się wiązać z ponad dwukrotnie wyższym ryzykiem zgonu niż stosowanie leków doustnych (HR 2.23, 95% przedział ufności 1.24-4.03, P=0.006). Interesujące okazały się wyniki uzyskane u chorych z nowo rozpoznaną cukrzycą; 77 spośród nich (17%) otrzymało leki hypoglikemizujące. Żaden z nich nie zmarł w trakcie obserwacji. Zmarło natomiast 25 osób z nowo rozpoznaną cukrzycą nie otrzymujących leczenia hypoglikemizującego (P=0.002). Autorzy analizy podkreślają zatem, że wybór metody leczenia hypoglikemizującego stanowi wskaźnik prognostyczny. Zwracają jednocześnie uwagę, że leczenie to jest źle prowadzone. Nowością prezentowanej pracy jest stwierdzenie, że wczesne rozpoczęcie terapii hypoglikemizującej wydaje się przynosić korzyści u chorych z nowo rozpoznaną cukrzycą. Niekorzystne skutki stosowania insuliny wymagają dalszych badań.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2008-01-15

0 replies on “Leczenie cukrzycy u osób z chorobą wieńcową – badanie Euro Heart Survey on Diabetes and the Heart”