Sprawność fizyczna a śmiertelność u mężczyzn.

Peter Kokkinos i wsp -Exercise capacity and mortality in black and white men LINK: Circulation 2007;117:614
Wyniki powszechnie cytowanych badań dowodzą, że u osób zdrowych stopień sprawności fizycznej silnie odwrotnie koreluje ze wskaźnikami śmiertelności całkowitej i sercowo-naczyniowej. Dotychczasowe badania dotyczyły jednak przede wszystkim osób ze środkowych i wyższych warstw społecznych.

Dane dotyczące innych populacji były ograniczone. W Circulation opublikowano artykuł poświęcony zależności pomiędzy sprawnością fizyczną a śmiertelnościa u białych (n=9811) i czarnych (n=6749) mężczyzn skierowanych na test wysiłkowy z różnych powodów klinicznych w centrach medycznych weteranów w USA. Średni wiek badanych wynosił 59 lat, a czas obserwacji 7.5±5.3 roku.

Wydolność fizyczna okazała się najsilniejszym, z analizowanych wskaźników, predyktorem zgonów. W porównaniu z chorymi, którzy osiągnęli poziom <5 MET, śmiertelność ogólna była o około 50% niższa u osób, które osiągnęły pułap 7-10 MET oraz o około 70% u osób osiągających poziom > 10 MET, przy czym osoby rasy czarnej wymagały nieco większej sprawności aby uzyskać takie samo działanie ochronne.

Obserwacja ta dotyczyła osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego i bez takich chorób, obu ras, stosujących i nie stosujących b-blokerów. Jak podkreślają autorzy pracy, ponad 15-tysięczna populacja czyni z niej największą analizę zależności pomiędzy sprawnością fizyczną a śmiertelnością u chorych skierowanych na test wysiłkowy z przyczyn klinicznych. Dodatkowo, większość badanych należała do stosunkowo niskich warstw społecznych co odróżnia ją od wcześniej cytowanych analiz.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2008-01-22

0 replies on “Sprawność fizyczna a śmiertelność u mężczyzn.”