Cząsteczka modulująca nastrój – nadzieja na postęp w leczeniu depresji?

Michael E. Thase – Molecules that mediate mood LINK: N Engl J Med 2007;357:2400
W New England Journal of Medicine zamieszczono krótki artykuł przeglądowy poświęcony delta FoSB – cząsteczce modulującej nastrój. Tekst jest komentarzem do oryginalnego badania Bertona i wsp. (Neuron 2007;55:289), którzy udokumentowali potencjalną przydatność tej cząsteczki w leczeniu depresji.

Wzmiankowani autorzy przeprowadzili eksperyment na zwierzętach, u których indukowali stan wyuczonej bezradności, uniemożliwiając im ucieczkę w sytuacji zagrożenia. Z wcześniejszych badań wynikało, że omawiany stan jest związany z indukcją czynnika transkrypcyjnego delta FoSB w niektórych okolicach mózgowia. Berton i wsp. udowodnili, że stężenie delta FoSB jest czynnikiem warunkującym zachowanie zwierzęcia w przypadku braku możliwości ucieczki. Zwierzęta, u których stężenie delta FoSB było najwyższe, wykazywały największą oporność na stan wyuczonej bezradności. Kolejny etap badania polegał na wstrzyknięciu zwierzętom wektora wirusowego zawierającego gen delta FoSB. Wzmożona synteza tej cząsteczki spowodowała zahamowanie wytwarzania substancji P w korze szarej i uwydatnienie chęci ucieczki.

Nie można więc wykluczyć, że delta FoSB jest czynnikiem warunkującym oporność na stres. Berton i wsp. potwierdzili również wcześniejsze obserwacje, zgodnie z którymi obniżenie stężenia substancji P może być istotnym celem leczenia przeciwdepresyjnego. Uwydatnienie roli stężenia delta FoSB w modulowaniu nastroju może stać się prawdziwym punktem zwrotnym w pracach nad farmakoterapią depresji. Wydaje się zatem, że w dalszych badaniach warto skoncentrować się na metodach modulowania mechanizmów wewnątrzkomórkowych, takich jak aktywność delta FoSB.

Opracowane na podstawie: Neurology / 2007-12-06

0 replies on “Cząsteczka modulująca nastrój – nadzieja na postęp w leczeniu depresji?”