Jak ocenić jakość leczenia za pomocą pierwotnej angioplastyki wieńcowej

Frederick A. Masoudi – Measuring the quality of primary PCI for ST-segment elevation myocardial infarction LINK: JAMA 2007;298:2790
Wiadomo, że dla większości pacjentów z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST, leczeniem z wyboru jest pierwotna angioplastyka wieńcowa (PCI). Jak to jednak bywa z leczeniem interwencyjnym, zabieg zabiegowi nierówny, a i jakość ośrodków może też być bardzo różna.

Dotychczas porównania jakości usług opierano głównie na pomiarze czasu od przyjazdu pacjenta do szpitala do interwencji („door-to-balloon”). Autor komentarza zamieszczonego na łamach Journal of the American Medical Association, w nawiązaniu do pracy oryginalnej Larsona i wsp. z tego samego numeru pisma, jest zdania, że taka ocena jakości jest niewystarczająca.

Ważna jest zdolność ośrodka do trafnego wyboru chorych, którym należy wykonać pierwotną angioplastykę, czyli unikanie rozpoznań fałszywie ujemnych (pacjent wymagający pierwotnej PCI, a nie przyjęty) oraz fałszywie dodatnich (pacjent bez zmian wymagających interwencji przyjęty do koronarografii).

Rozpoznania fałszywie ujemne są znanym problemem, który usiłuje się już wykorzystać do oceny usług świadczonych przez dany ośrodek. Niewiele było dotychczas wiadomo o rozpoznaniach fałszywie dodatnich, niekiedy nieuniknionych, ale narażających pacjentów na ryzyko niepotrzebnych koronarografii i podnoszących koszty świadczonych usług.

W swojej pracy Larson i wsp. zajmują się głównie rozpoznaniami fałszywie dodatnimi. Niezależnie od rodzaju przyjętej definicji takiego rozpoznania, w grupie 1335 analizowanych pacjentów okazało się, że mniej więcej 1 na 11 z nich nie wymagał pierwotnej interwencji wieńcowej. Dotychczas sądzono, że takie fałszywie dodatnie rozpoznania zdarzają się znacznie rzadziej.

Do oceny jakości świadczonych usług należy więc podchodzić możliwie kompleksowo. Ważna jest nie tylko ocena śmiertelności wewnątrzszpitalnej, czasu do interwencji, ale również trafność rozpoznań i zdolność do przyjmowania wszystkich zgłaszanych pacjentów wymagających pierwotnej interwencji wieńcowej.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2007-12-19

0 replies on “Jak ocenić jakość leczenia za pomocą pierwotnej angioplastyki wieńcowej”