Populacyjne działania profilaktycznie mogą skutecznie obniżyć śmiertelność

P.Asaria i wsp – Chronic disease prevention: health effects and financial costs of strategies to reduce salt intake and control tobacco use LINK: Lancet 2007;370:2044
Na łamach The Lancet w jednym z serii artykułów poświęconych zapobieganiu chorobom przewlekłym przedstawiono analizę roli, jaką może odegrać ograniczenie niekorzystnych zachowań, w prewencji zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych, nowotworów i chorób układu oddechowego. Analizą objęto 23 kraje o niskim i średnim dochodzie. Wybrano dwa rodzaje interwencji: ograniczenie spożycia soli i palenia papierosów. Potencjalne interwencje obejmowały modyfikację obowiązującego prawa, kampanie medialną, odpowiednie informacje o produkcie, zakazy palenia w miejscach publicznych i w pracy.

W modelu statystycznym redukcja spożycia soli o 15% i wprowadzenie czteropunktowego programu redukcji palenia papierosów (The WHO Framework Convention on Tobacco Control – min. wzrost cen, zakaz promowania papierosów, medialna kampania antynikotynowa i uświadamiająca szkodliwości palenia) w badanej populacji powodowałyby w latach 2005-2016 spadek liczby zgonów o około 14 milionów (w tym o około 8,5 miliona zgonów mniej wskutek ograniczenia spożycia soli oraz o około 5,5 miliona zgonów mniej wskutek ograniczenia palenia papierosów). Redukcja dotyczyła w 75,6% zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych, w 15,4% zgonów z powodu chorób płuc oraz w 8,7% z powodu nowotworów. Korzyści odnotowano we wszystkich grupach wiekowych i u obu płci.

Warto zauważyć, że w krajach, w których spożycie soli i liczba wypalanych papierosów są duże, potencjalne korzyści uzyskane z ich ograniczenia są największe. Do tych krajów na trzecim miejscu (po Rosji i Ukrainie) należy Polska. Wieloczynnikowa interwencja w zakresie podstawowych czynników ryzyka, na poziomie populacyjnym, może przynieść zmniejszenie liczby zgonów z powodu chorób przewlekłych sięgającą 2% rocznie (co stanowi cel działania WHO na najbliższe lata).

Opracowane na podstawie: Lancet / 2008-12-15

0 replies on “Populacyjne działania profilaktycznie mogą skutecznie obniżyć śmiertelność”