Dlaczego pacjent powinien znać swoje ryzyko sercowo-naczyniowe

S. A. Grover i wsp – Patient knowledge of coronary risk profile improves the effectiveness of dyslipidemia therapy LINK: Arch Intern Med. 2007;167:2296
Na łamach Archives of Internal Medicine zaprezentowano pracę oryginalną analizującą wyniki badania The Cardiovascular Health Evaluation to Improve Compliance and Knowledge Among Uninformed Patients (CHECK-UP) dowodzącą, że zrozumienie celu leczenia zwiększa stopień przestrzegania zaleceń medycznych przez pacjenta.

Pacjentów z praktyk lekarskich w Kanadzie randomizowano do grupy kontrolnej objętej opieką standardową i do grupy badanej, w której pacjenci otrzymywali dokładny raport dotyczący ich ryzyka sercowo-naczyniowego. Obejmował on między innymi 8-letnie ryzyko wystąpienia zdarzenia sercowo-naczyniowego oraz wiek kardiologiczny, związany z prognozowanym okresem życia. Wyniki aktualizowano przy każdej kolejnej wizycie i przedstawiano w czytelny (graficzny) sposób. Do grupy badanej włączono 1510 osób a do grupy kontrolnej 1543 osoby. Wśród badanych znajdowały się osoby po przebytym incydencie sercowo-naczyniowym i bez niego, o zróżnicowanym poziomie ryzyka chorób układu krążenia.

W obu grupach stosowano podobne leczenie, ale średni spadek stężenia cholesterolu LDL był znamiennie wyższy w grupie badanej niż kontrolnej ( -51,2 mg/dl vs -48 mg/dl, różnica -3,3 mg/dl; P< 0,02). Podobną korzystną zmianę odnotowano dla stężenia cholesterolu całkowitego i stosunku stężenia cholesterol całkowity/HDL. Osoby z grupy badanej osiągały również częściej zalecane docelowe poziomy lipidów (iloraz szans 1,26). Różnice rosły wraz ze wzrostem ryzyka chorób układu krążenia.

Zdaniem autorów informowanie pacjentów o stopniu zagrożenia może poprawić współpracę i przestrzeganie zaleceń, zwłaszcza w przypadku dużego ryzyka, co przekłada się na lepszą kontrolę czynników ryzyka rozwoju miażdżycy. Osoby z grupy niskiego ryzyka mogą natomiast uzyskiwać w ten sposób informację o dobrym rokowaniu i braku konieczności prowadzenia terapii.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2007-11-26

0 replies on “Dlaczego pacjent powinien znać swoje ryzyko sercowo-naczyniowe”