Inhibitory ACE różnią się wpływem na apoptozę komórek śródbłonka

C. Ceconi i wsp – Differences in the effect of angiotensin-converting enzyme inhibitors on the rate of endothelial cell apoptosis: in vitro and in vivo studies LINK: Cardiovascular Drugs Therapy 2007;21:423
Proliferacja komórek jest determinowana przez delikatną równowagę pomiędzy podziałem komórkowym a apoptozą. Zarówno apoptoza jak i regeneracja komórek odgrywają kluczową rolę w wielu procesach patofizjologicznych, m.in. w nadciśnieniu tętniczym, przeroście lewej komory i miażdżycy. Wydaje się, że indukowana bodżcem stresowym apoptoza komórek śródbłonka jest odpowiedzialna za inicjację procesu miażdżycowego.

Wyjaśnienie wpływu inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę (ACEI) na apotozę tych komórek było celem pracy Ceconi i wsp , której wyniki ukazały się w Cardiovascular Drugs Therapy. Autorzy oceniali wpływ kilku preparatów ACEI in vitro, na ludzkie komórki śródbłonka z krwi pępowinowej (tzw. human umbilical vein endothelial cells – HUVEC) oraz in vivo u szczurów.

W eksperymencie in vitro naukowcom nie udało się wykazać różnic w natężeniu procesów apoptozy, niezależnie od typu zastosowanych leków (peryndopryl, enalapryl, chinapryl, ramipryl, trandolapryl), a także od ich stężeń.

Podawanie ACEI szczurom doprowadziło do porównywalnego spadku ciśnienia skurczowego, niezależnie od stosowanego preparatu, jednak proces apoptozy (indukowanej endotoksyną Escherichia coli) ograniczał tylko peryndopryl (p<0,001). Pozostałe leki nie miały istotnego wpływu na proces zjawisko apoptozy.

Zdaniem autorów wyniki eksperymentu potwierdzają hipotezę o korzystnym wpływie niektórych ACEI (w tym przypadku peryndoprylu) na apoptozę komórek śródbłonka. W ich opinii, stwierdzone różnice w działaniu poszczególnych ACEI mogą wynikać z ich odmiennej selektywności do miejsc wiązania dla bradykininy vs angiotensyny na śródbłonkowej konwertazie angiotensyny, a także różnorodnej modyfikacji aktywności enzymów regulujących procesy oksydacji oraz białek proapoptotycznych.

Opracowane na podstawie: Cardiovascular Drugs and Therapy / 2007-11-17

0 replies on “Inhibitory ACE różnią się wpływem na apoptozę komórek śródbłonka”