Leczenie depresji u chorych na cukrzycę redukuje śmiertelność

H.R. Bogner i wsp – Diabetes, depression, and death. A randomized controlled trial of a depression treatment program for older adults based in primary care (PROSPECT) LINK: Diabetes Care 2007;30:3005
Na łamach Diabetes Care przedstawiono oryginalną pracę, której wyniki są szczególnie istotne z punktu widzenia lekarza praktyka.

Zagadnienie dotyczy wzajemnych zależności pomiędzy cukrzycą a depresją u osób w wieku podeszłym. Z jednej strony obserwuje się bowiem wzrost ryzyka wystąpienia cukrzycy u chorych na depresję, z drugiej wzrost ryzyka depresji u chorych na cukrzycę i spowodowany depresją wzrost ryzyka złego wyrównania metabolicznego cukrzycy.

Bogner i wsp. analizowali losy chorych ambulatoryjnych z depresją, w ramach projektu Prevention of Suicide in Primary Care Elderly: Collaborative Trial (PROSPECT), w 20 praktykach opieki podstawowej rozlokowanych w obszarach miejskich. Badaniem objeto 584 osoby z depresją (w tym 123 z towarzyszącą cukrzycą) zrandomizowane do dwóch form postępowania. W grupie interwencji postępowanie polegało na wspomaganiu lekarza rodzinnego przez specjalistę (depression care manager) w terapii rozpoznanej depresji, poprzez leczenie farmakologiczne i, u części osób, psychoterapię interpersonalną. W drugim ramieniu lekarza opieki podstawowej informowano o rozpoznaniu depresji, pozostawiając mu dalsze decyzje lecznicze.

Początkowo obserwacja obejmowała lata 1999-2001, ale została przedłużona i po upływie pięciu lat oceniono również śmiertelność. W analizowanym okresie zmarło 110 chorych. Stwierdzono istotną różnicę pomiędzy chorymi bez cukrzycy i z cukrzycą. U chorych bez cukrzycy nie zaobserwowano istotnego statystycznie wpływu aktywnego leczenia depresji na śmiertelność (HR 0.79 [0.42 – 1.47]) , natomiast u chorych na cukrzycę aktywne leczenie depresji redukowało śmiertelność o 51% (HR 0.49 [0.24 – 0.98]) .

Rozpoznawanie i leczenie depresji należy więc, zdaniem autorów badania, uznać za integralny element terapii chorych na cukrzycę.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2007-12-02

0 replies on “Leczenie depresji u chorych na cukrzycę redukuje śmiertelność”