Korzystny wpływ peryndoprylu na rokowanie nie jest uzależniony od stopnia wydolności nerek – nowe analizy badania EUROPA

Jasper J. Brugs i wsp – The cardioprotective effects of the angiotensin – converting enzyme inhibitor perindopril in patients. Insights from the EUROPA trial LINK: J Am Coll Cardiol 2007;50:2148
W badaniu EUROPA wykazano, że stosowanie peryndoprylu u osób ze stabilną chorobą wieńcową zmniejsza częstość występowania incydentów sercowo-naczyniowych w obserwacji odległej, zarówno w populacji wysokiego jak i niskiego ryzyka. W jednym z innych badań randomizowanych (PEACE) wykazano z kolei, że skuteczność trandolaprylu jest uwarunkowana stopniem wydolności nerek (lek był skuteczny tylko w grupie osób z obniżonym współczynnikiem przesączania kłębuszkowego [GFR]).

Wyjaśnieniu tego problemu poświęcona została praca, która ukazała się w listopadowym numerze Journal of the American College of Cardiology, autorstwa Brugtsa i wsp. W analizie uwzględniono dane 12056 pacjentów (uczestników badania EUROPA – European Trial on Reduction of Cardiac Events With Perindopril). Były to osoby ze stabilną choroba wieńcową, bez niewydolności serca, które otrzymywały placebo lub peryndopryl.

Średni eGFR w badanej populacji wynosił 76,2 ml/min/1,73m2. U około 52% pacjentów stwierdzono upośledzenie czynności nerek (eGFR <75). Chorzy z obniżonym eGFR byli starsi, z większą ilością chorób współistniejących, częściej płci żeńskiej. Niewydolność nerek w sposób istotny wpływała na rokowanie, niezależnie od stosowanego leczenia.

W grupie chorych z zachowaną czynnością nerek peryndopryl prowadził do 23% zmniejszenia ryzyka wystąpienia głównego punktu końcowego badania (zgony sercowo-naczyniowe, zawały serca niezakończone śmiercią oraz skuteczna reanimacja). W grupie z upośledzoną wydolnością nerek stosowanie peryndoprylu prowadziło do obniżenia ryzyka o 16%. Nie stwierdzono istotnej różnicy w skuteczności peryndoprylu w zależności od stopnia wydolności nerek (negatywny wynik testu interakcji, p=0.47).

W podsumowaniu autorzy stwierdzają, że perynodpryl wpływa korzystnie na rokowanie pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową, niezależnie od stopnia wydolności nerek.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2007-11-27