Rokowanie pacjentów z cukrzycą po zawale serca – wyniki rejestru

A Norhammar i wsp – Improved but still high short- and long-term mortality rates after myocardial infarction in patients with diabetes mellitus: a time-trend report from the Swedish Register of Information and Knowledge about Swedish Heart Intensive Care Admission LINK: Heart 2007;93:1577
W porównaniu z osobami bez zaburzeń gospodarki węglowodanowej, pacjenci z cukrzycą po zawale serca mają wyższe wskaźniki umieralności wczesnej jak i odległej.

W listopadowym numerze Heart ukazały się wyniki skandynawskiego rejestru (Register of Information and Knowledge about Swedish Heart Intensive Care Admission – RIKS-HIA) poświęcone temu problemowi. Celem pracy była ocena trendów w farmakoterapii i rokowaniu.

Porównano dane 70882 pacjentów, w tym 14873 z cukrzycą, z lat 1995-1998 i 1999-2002. Chorzy z cukrzycą byli starsi i częściej płci żeńskiej.

W porównaniu z okresem wcześniejszym w latach 1999-2002 jakość leczenia poprawiła się zarówno u pacjentów z cukrzycą jak i bez niej. Wczesna rewaskularyzacja oraz leki hipolipemizujące były w obu grupach chorych stosowane dwukrotnie częściej w latach 1999-2002.

Podobnie jednak jak w okresie wcześniejszym (vs 1995-1998), w porównaniu z pozostałymi osobami, częstość interwencji była rzadsza w grupie pacjentów z cukrzycą. Z danych z kart wypisowych ze szpitala wynika, że w grupie pacjentów z cukrzycą rzadziej stosowano reperfuzję (adjustowany iloraz szans (OR) = 0,85 ; 95% CI 0,8-0,9), aspirynę (OR=0,9 , 95%CI 0,84-0,98) i leki hipolipemizujące (OR=0,81, 95% CI 0,77-0,86).

Roczna umieralność w porównywanych okresach zmniejszyła się z 16,6% do 12,1% w grupie bez cukrzycy oraz z 29,7% do 19,7% w grupie osób z cukrzycą. Adjustowany wskaźnik ryzyka względnego zgonu chorych z cukrzycą obniżył się w trakcie długotrwałej obserwacji z 1,44 do 1,31.

A zatem, jak podkreślają autorzy analizy, pomimo poprawy przeżywalności pacjentów z cukrzycą po ostrym incydencie wieńcowym, postępowanie w tej grupie chorych nadal nie jest optymalne i powinno być zmienione (dotyczy to zwłaszcza wczesnej rewaskularyzacji i leczenia hipolipemizującego).

Opracowane na podstawie: Heart / 2007-12-10