Samokontrola ciśnienia tętniczego zmniejsza zapotrzebowanie na leki?

Willem J. Verberk i wsp – Self-measurement of blood pressure at home reduces the need for antihypertensive drugs LINK: Hypertension 2007;50:1019
Na łamach Hypertension ukazały się wyniki badania HOMERUS. Jego celem była weryfikacja hipotezy, że samokontrola ciśnienia tętniczego zapewni równie dobrą lub lepszą podstawę do decyzji o sposobie leczenia nadciśnienia co pomiary ciśnienia w gabinecie lekarskim, zmniejszając jednocześnie zapotrzebowanie na leki.

Wiadomo, że pacjent w gabinecie lekarskim miewa zwykle nieco wyższe wartości ciśnienia tętniczego niż w domu. Oparcie sposobów terapii nadciśnienia na wynikach pomiarów w gabinecie lekarskim może więc owocować niepotrzebnym zwiększaniem dawek leków. Jeśli decyzje terapeutyczne podejmujemy na podstawie pomiarów wykonywanych przez pacjenta w domu, zapotrzebowanie na leki i koszt terapii mogą okazać się mniejsze, przy zachowaniu pełnej skuteczności leczenia.

Do randomizowanego badania HOMERUS, z podwójnie ślepą próbą włączono 430 pacjentów. Czas obserwacji wynosił 1 rok. Oprócz ciśnienia tętniczego oceniano zapotrzebowanie na leki, koszty leczenia oraz powikłania narządowe (echokardiografia i mikroalbuminuria).

Stwierdzono, że przy stosowaniu terapii opartej na samokontroli ciśnienia ilość stosowanych leków była mniejsza (1,47 versus 2,48; p<0,001), koszty leczenia niższe, a ciśnienia tętnicze mierzone w gabinecie lekarskim, zmiana masy lewej komory oraz poziom albuminurii w obu grupach podobne.

Trzeba jednak podkreślić, że wartości ciśnienia tętniczego w 24-godzinnych pomiarach ambulatoryjnych wykonanych na koniec badania były nieco wyższe w grupie samokontroli, w porównaniu do grupy, w której podstawę terapii stanowiły pomiary wykonywanie w gabinecie lekarskim (125,9 mm Hg i 123,8 mm Hg dla ciśnienia skurczowego [P<0,05] oraz 77,2 mm Hg i 76,1 mm Hg dla ciśnienia rozkurczowego [P<0,05]). Tym niemniej, zdaniem autorów pracy, leczenie nadciśnienia tętniczego na podstawie wyników pomiarów wykonywanych w domu przez samych chorych wydaje sie istotnie zmniejszać zapotrzebowanie na leki, nie powoduje istotnie gorszej kontroli wartości ciśnienia w gabinecie lekarskim, a w obserwacji rocznej nie wpływa negatywnie na powikłania narządowe.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2007-12-10

0 replies on “Samokontrola ciśnienia tętniczego zmniejsza zapotrzebowanie na leki?”