Śmiertelność pacjentów z cukrzycą po zawale serca – dlaczego wciąż wysoka?

Akhil Kapur i Rodney De Palma – Mortality after myocardial infarction in patients with diabetes mellitus LINK: Heart 2007;93:1504
Na łamach The Heart ukazał się komentarz redakcyjny, którego autorzy na podstawie bogato cytowanej literatury, w tym pracy publikowanej w tym samym numerze pisma, poruszają ciągle ważny problem złego rokowania chorych z cukrzycą po zawale serca.

Pomimo postępów w leczeniu zawału serca i jego następstw, śmiertelność chorych z cukrzycą dotkniętych zawałem serca jest ciągle istotnie wyższa niż pozostałych pacjentów. Potwierdza to jednomyślnie cały szereg dużych badań klinicznych. Faktu tego nie zmieniła poprawa standardów leczenia cukrzycy, jaka dokonała się na przestrzeni ostatnich lat.

Jakkolwiek wydaje się, że pierwotna angioplastyka wieńcowa przynosi u tych pacjentów bez porównania większą korzyść niż fibrynoliza (30-dniowa śmiertelność 7% w porównaniu do 23% przy fibrynolizie, w badaniu PRAGUE-2), nadal jednak rokowanie chorych z cukrzycą jest gorsze od pozostałych pacjentów.

Co można zrobić, aby poprawić rokowanie w tej grupie chorych? Autorzy publikacji zwracają uwagę na trzy proste, lecz ważne elementy. Pierwszym jest późne stawianie rozpoznania cukrzycy. U połowy pacjentów z cukrzycą typu 2 rozpoznanie to stawia się dopiero w momencie wystąpienia ostrego zespołu wieńcowego. Wcześniejsze wdrożenie leczenia mogłoby zapobiec temu powikłaniu.

Drugi element to niedostateczne wykorzystywanie wczesnego leczenia inwazyjnego, mimo że wiadomo, iż właśnie w tej grupie przynosi ono szczególnie duże korzyści. Trzeci, to fakt niedostatecznie intensywnego leczenia zachowawczego, zadziwiająco ograniczanego właśnie u chorych z cukrzycą. Wielu tych pacjentów nie otrzymuje nawet statyn, nie mówiąc o innych lekach zalecanych w prewencji wtórnej choroby wieńcowej.

Zanim więc zaczniemy myśleć o nowatorskich metodach leczenia pacjentów z cukrzycą po zawale serca, należy przede wszystkim dołożyć starań, by byli leczeni według obowiązujących standardów.

Opracowane na podstawie: Heart / 2007-12-10

0 replies on “Śmiertelność pacjentów z cukrzycą po zawale serca – dlaczego wciąż wysoka?”