Nadciśnienie tętnicze jako bezpośrednia przyczyna upośledzenia ogólnej sprawności

Merrill F. Elias i Penelope K. Elias – Blood pressure and disability. Novus orsa Hypertension 2007;50:1006
W Hypertension opublikowano interesujący artykuł przeglądowy poświęcony niekorzystnemu wpływowi nadciśnienia tętniczego na ogólną sprawność chorych.

Dotychczas nadciśnienie traktowano jako czynnik sprawczy powikłań i incydentów prowadzących do niesprawności, takich jak udar, zawał serca, dusznica bolesna, niewydolność serca czy choroba naczyń obwodowych. Bezpośredni związek pomiędzy nadciśnieniem a niesprawnością raczej umykał uwadze badaczy.

Działo się tak aż do opublikowania wyników badania Hajjara i wsp., którzy wykazali niedawno dodatnią i “zależną od dawki” korelację pomiędzy skurczowym ciśnieniem tętniczym a niesprawnością (ocenianą trzema skalami ogólnej sprawności) u 999 mężczyzn uczestniczących w Charleston Heart Study. Autorzy pracy zaproponowali kilka prawdopodobnych czynników odpowiedzialnych za tę zależność. Znalazły się wśród nich: nadaktywność kory białej, zaburzona czynność naczyń mózgowia, zapalenie, zmiany w układzie renina-angiotensyna i ich wpływ na sprawność poznawczą.

Wnioski z badania Hajjara i wsp. trudno uznać za krzepiące – pojawił się nowy czynnik ryzyka niesprawności, co więcej, czynnik o olbrzymim rozpowszechnieniu. Są też dobre wieści – ogólna sprawność uczestników badania, u których stosując odpowiednie leki udało się obniżyć ciśnienie tętnicze do wartości prawidłowych, była porównywalna ze sprawnością osób bez nadciśnienia.

Omawianą pracę należy traktować jako punkt wyjścia do dalszych badań. Nie jest jasne, czy o poprawie sprawności zadecydowało obniżenie ciśnienia czy też lek, który do tego posłużył. Nie wiadomo również, czy zaproponowane przez Hajjara i wsp. mechanizmy patogenetyczne omawianej zależności są właściwe. Temat badawczy wydaje się arcyciekawy, toteż na pierwsze próby odpowiedzi na te pytania prawdopodobnie nie będzie trzeba długo czekać.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2007-12-10

0 replies on “Nadciśnienie tętnicze jako bezpośrednia przyczyna upośledzenia ogólnej sprawności”