Depresja, zapalenie a incydenty sercowo-naczyniowe u kobiet z podejrzeniem choroby wieńcowej

Viola Vaccarino i wsp – Depression, inflammation and incident cardiovascular disease in women with suspected coronary ischemia LINK: J Am Coll Cardiol 2007;50:2044
Na łamach Journal of the American College of Cardiology ukazała się analiza interesującej subpopulacji badania WISE (Women`s Ischemia Syndrome Evaluation). Analiza dotyczyła relacji pomiędzy cechami depresji, obecnością stanu zapalnego a rokowaniem, u kobiet przyjmowanych do planowej koronarografii z powodu podejrzenia choroby wieńcowej.

Jak już od dość dawna wiadomo, obecność depresji jest jednym z ważnych czynników zwiększających ryzyko sercowo-naczyniowe. Dodatkowo wykazano ostatnio, że cechy kliniczne depresji wiążą się też często z występowaniem stanu zapalnego.

Z tego powodu autorzy badania postanowili sprawdzić, czy kobiety z podejrzeniem choroby wieńcowej, przyjmowane do planowej koronarografii, obarczone są większym ryzykiem sercowo-naczyniowym, jeśli mają cechy kliniczne depresji, a także czy zależy to od współistniejącego stanu zapalnego (mierzonego stężeniem białka C-reaktywnego [CRP] oraz interleukiny-6 [IL-6]).

Do analizy włączono 536 kobiet, podzielonych następnie na 3 grupy: (1) bez cech depresji – n=265, (2) z możliwą depresją – n=211; (3) z rozpoznaną depresją – n=83.

Głównym ocenianym punktem końcowym były incydenty sercowo-naczyniowe (zawał serca nie zakończony zgonem, udar, niewydolność serca, zgon sercowo-naczyniowy) w średnio 6-letniej obserwacji.

Stężenie CRP okazało się o 70% wyższe u kobiet z depresją niż u kobiet bez cech depresji (p=0,0008). Podobną zależność zaobserwowano w przypadku IL-6 (stężenie o 25% wyższe; p=0,04).

Obecność depresji była też jednoznacznie związana z gorszym rokowaniem (hazard względny 2,58; p=0,0009), jakkolwiek wyższego ryzyka sercowo-naczyniowego nie zaobserwowano w grupie pacjentek z możliwą depresją. Obserwowane zależności nie zmieniły się istotnie po korekcji względem innych czynników ryzyka.

Zarówno depresja jak i podwyższone stężenie markerów stanu zapalnego (CRP, IL-6) okazały się niezależnymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego w ocenianej grupie, ale jednocześnie stan zapalny tylko w niewielkim stopniu tłumaczył związek depresji z pogorszeniem rokowania.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2007-11-20

0 replies on “Depresja, zapalenie a incydenty sercowo-naczyniowe u kobiet z podejrzeniem choroby wieńcowej”