Czynniki odpowiedzialne za różnice w rozpowszechnieniu objawów depresyjnych w podeszłym wieku

E. Castro-Costa i wsp – Prevalence of depressive symptoms and syndromes in later life in ten European countries. The SHARE study LINK: Br J Psych 2007;191:393
Częstość występowania depresji wieku podeszłego w poszczególnych krajach europejskich wykazuje dość znaczące różnice. Pytanie o ich przyczyny długo pozostawało bez odpowiedzi.

Wostatnich latach obserwowano proces ujednolicania metodyki badań epidemiologicznych, co zwiększyło możliwości porównywania wyników prac przeprowadzonych w różnych regionach geograficznych. Jednym z przejawów tego procesu było opracowanie wspólnego dla większości krajów europejskich kwestionariusza depresji (EURO-D), który został wykorzystany przez autorów badania SHARE, do zdefiniowania różnic w częstości depresji u osób ze starszych grup wiekowych, z różnych krajów Europy.

W badaniu wzięło udział 22777 osób w wieku 50 lat i starszych, zamieszkujących 10 krajów. Głównym mierzonym wskaźnikiem był wpływ wieku, płci, poziomu wykształcenia i sprawności poznawczej na częstość i nasilenie objawów depresyjnych.

Zaobserwowano, że depresja dotykała znamiennie częściej osoby z krajów łacińskich, a więc Francji, Włoch i Hiszpanii (ok. 33-36%), niż germańskich (Szwecja, Dania, Niemcy, Holandia – ok. 18-20%) i helleńskich (ok. 24%).

Grupę o zwiększonej zapadalności na zaburzenia afektywne stanowiły kobiety. W analizie wieloczynnikowej nie udało się wykazać korelacji pomiędzy wskaźnikiem wieku, płci, poziomu wykształcenia i sprawności poznawczej, a występowaniem i nasileniem objawów depresyjnych.

Wyniki badania pozwalają zatem jedynie przypuszczać, że za różnice w częstości występowania depresji w poszczególnych krajach odpowiada głównie język, czynniki kulturowe i prawdopodobnie także czynniki społeczno-ekonomiczne (w tym poziom dochodów).

Opracowane na podstawie: British Journal Psychiatry / 2007-11-21

0 replies on “Czynniki odpowiedzialne za różnice w rozpowszechnieniu objawów depresyjnych w podeszłym wieku”