Rola ambulatoryjnego monitorowania ciśnienia tętniczego-argumenty za szerszym zastosowaniem

Aparina Padiyar i Mahboob Rahman – Ambulatory blood pressure monitoring: An argument for wider clinical use LINK: Clev Clin J Med. 2007;74:831
W Cleveland Clinic Journal of Medicine ukazał się artykuł poglądowy Padiyar i Rahman, poświęcony roli ambulatoryjnego monitorowania ciśnienia tętniczego.

Zdaniem autorów ciągłe, ambulatoryjne pomiary ciśnienia tętniczego zyskują na znaczeniu i poprawiają skuteczność leczenia hipotensyjnego. Technika ta jest również przydatna w odniesieniu do oceny ryzyka sercowo-naczyniowego, rozpoznania nadciśnienia białego fartucha, oszacowania dziennej zmienności ciśnienia czy też labilności nadciśnienia tętniczego, rozpoznania utajonego nadciśnienia tętniczego oraz potwierdzenia skuteczności leczenia. Dane z 24 godzinnego monitorowania są skutecznym prognostykiem ryzyka sercowo-naczyniowego.

Według Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego za prawidłowe (w trakcie 24 godzinnego oznaczania) uznaje się średnie wartości ciśnienia tętniczego <130/80 mm Hg, a dla pomiarów dziennych 135/85 mm Hg, natomiast dla oznaczeń nocnych 120/70 mm Hg.

Z wielu badań wynika, że monitorowanie ambulatoryjne jest silniejszym prognostykiem uszkodzenia narządów docelowych niż pomiary w gabinecie lekarskim. Odnosi się to także do opornego ciśnienia tętniczego, dla tych samych wartości w trakcie wizyt lekarskich ryzyko wzrasta zależnie od ciśnienia w trakcie dobowej obserwacji.

Monitorowanie jest szczególnie przydatne w ocenie zmienności ciśnienia w dzień i w nocy. W warunkach prawidłowych w nocy ciśnienie obniża się o 10-20%. Osoby, u których nie dochodzi do spadku ciśnienia w nocy (określane mianem tzw. non-dippers) charakteryzują się zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Nie jest natomiast oczywiste czy skorygowanie dobowej zmienności ciśnienia za pomocą leczenia przyczynia się do poprawy rokowania.

Monitorowanie odgrywa ważną rolę w ocenie porannych wzrostów ciśnienia tętniczego, które jak wiadomo, zwiększają ryzyko zawałów serca, a nawet zgonu. Rozpoznanie nadciśnienia białego fartucha również wymaga przeprowadzania ambulatoryjnych pomiarów ciśnienia tętniczego, ponieważ częstość jego występowania szacowana jest nawet na 45%. Z danych klinicznych wynika, że populacja ta narażona jest na rozwój utrwalonego nadciśnienia tętniczego w przyszłości i wymaga regularnej oceny.

Interesującym zastosowaniem wspomnianej techniki jest wykrycie tzw. utajonego nadciśnienia tętniczego u osób pozornie normotensyjnych, którego częstość ocenia się nawet na 10% .

W opinii autorów monitorowanie ciśnienia tętniczego jest także przydatne w szczególnych populacjach, jak przykładowo u osób z przewlekłą niewydolnością nerek, po transplantacji nerek oraz w ciąży. Zdaniem Padiyar regularne stosowanie monitorowania ciśnienia tętniczego, pomimo wysokich kosztów, umożliwiłoby stosowanie mniejszej ilości leków, a także pełniejszą ocenę skuteczności terapeutycznej u pacjentów wysokiego ryzyka.

Opracowane na podstawie: Cleveland Clinic Journal of Medicine / 2007-11-21