Jak ciśnienie tętnicze wpływa na ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2?

D. Conen i wsp – Blood pressure and risk of developing type 2 diabetes mellitus: The Women’s Health Study LINK: European Heart Journal 2007;28:2937
Dowodów potwierdzających zależność pomiędzy ciśnieniem tętniczym a cukrzycą poszukuje się między innymi w badaniach epidemiologicznych, jak Women’s Health Study.

W prezentowanej na łamach European Heart Journal analizie przedstawiono wyniki 10 letniej obserwacji klinicznej 38 172 uczestniczek próby. Ocenie poddano dane kobiet wyjściowo bez zaburzeń metabolizmu glukozy, które podzielono na podgrupy według wartości ciśnienia tętniczego: <120/75 mm Hg, 120 – 129/75 – 84 mm Hg, 130 – 139/85 – 89 mm Hg i z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym.

Współczynniki zapadalności na cukrzycę typu 2 wyniosły w poszczególnych podgrupach odpowiednio: 1,47/1000 osobolat, 2,97/1000 osobolat, 5,79/1000 osobolat oraz 10,0/1000 osobolat. W analizie wieloczynnikowej, niezależnie od wielu innych, typowych czynników, ryzyko względne zachorowania na cukrzycę rosło wraz ze wzrostem ciśnienia tętniczego. Było najniższe dla wartości optymalnych tj. 0,66 i rosło przez 1,0 i 1,45 do 2,03, dla następnych kategorii ciśnienia tętniczego. Autorzy wykazali również podobną zależność między wartościami ciśnienia tętniczego a ryzykiem wystąpienia cukrzycy dla trzech zakresów BMI, w tym również wartości BMI mieszczących się w prawidłowych granicach. Wzrost wartości ciśnienia tętniczego w toku obserwacji, nawet jeżeli nie osiągnął wartości progowych dla nadciśnienia tętniczego, również kojarzył się z 26% wzrostem ryzyka zachorowania na cukrzycę.

Wspólnym podłożem patofizjologicznym zależności między ciśnieniem tętniczym, jako zmienną hemodynamiczną, a cukrzycą mogą być, zdaniem autorów, zaburzenia funkcji śródbłonka, procesy zapalne (mierzone m.in. stężeniem CRP) oraz insulinooporność i niska urodzeniowa masa ciała.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2007-12-01

0 replies on “Jak ciśnienie tętnicze wpływa na ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2?”