Mniejszy spadek częstości serca podczas snu a ryzyko zgonu

Iddo Z. Ben-Dov i wsp – Blunted heart rate dip during sleep and all-cause mortality LINK: Arch Intern Med 2007;167:2116
Zależność pomiędzy spoczynkową czynnością serca a śmiertelnością ogólną i sercowo-naczyniową jest znana od lat.

Autorzy pracy opublikowanej na łamach Archives of Internal Medicine przeanalizowali dobowe zmiany częstości rytmu serca 3957 pacjentów poddanych ambulatoryjnemu 24-godzinnemu pomiarowi ciśnienia (“Holter ciśnieniowy” – ABPM), by stwierdzić zależność pomiędzy rytmem serca w czasie snu i czuwania a śmiertelnością całkowitą.

Średnia wieku badanych wyniosła 55 +/-16 lat, a u 58% rozpoznano wyjściowo nadciśnienie tętnicze. Pacjentów podzielono na dwie grupy: ze zredukowanym (1) i z prawidłowym (2) spadkiem częstości rytmu serca podczas snu. Zależności pomiędzy poszczególnymi czynnikami testowano za pomocą analizy regresji, a śmiertelność całkowitą analizowano według modelu proporcjonalnego ryzyka Coxa.

Stwierdzono, że osłabienie spadku częstości rytmu serca podczas snu występuje częściej u kobiet, osób z wysokim indeksem masy ciała, cukrzycą, osób starszych oraz pacjentów z nadciśnieniem. Stwierdzono też liniową zależność pomiędzy spadkiem częstości rytmu serca podczas snu a śmiertelnością całkowitą, z hazardem względnym osiągającym maksymalnie (dla najmniejszego względem największego spadku częstości rytmu) 2,67 (95% przedział ufności 1,31-5,47).

Podsumowując, autorzy stwierdzają, że ABPM dostarcza ważnych danych prognostycznych, niezależnych od wyników pomiarów samego ciśnienia tętniczego. Osłabiony spadek częstości rytmu serca podczas snu jest czynnikiem prognostycznym zwiększającym ryzyko zgonu niezależnie od przyczyny.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2007-10-22