Ogólnoświatowe następstwa chorób układu krążenia

Robert Beaglehole, Srinath Reddy i Stephen R. Leeder – Poverty and human development. The global implications of cardiovascular disease LINK: Circulation 2007;116:1871
W opracowanym przez WHO programie wyrównywania stanu zdrowia społeczeństw krajów rozwiniętych i rozwijających się nie uwzględniono aspektów związanych z profilaktyką i leczeniem chorób układu krążenia, z niepokojem zauważają autorzy artykułu opublikowanego w Circulation.

Zdaniem Beaglehole`a i wsp. choroby serca i naczyń są z jednej strony bardzo znaczącym obciążeniem dla budżetów krajów o niskich i średnich dochodach, z drugiej zaś następstwem ubóstwa.

Mieszkańcy krajów rozwijających się przejmują z bogatszych rejonów świata typowe dla tych ostatnich czynniki ryzyka, dodając do nich te, które wiążą się z biedą, to jest wyższy poziom stresu psychicznego, ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej czy też kulturowo uwarunkowane zachowania anty-zdrowotne.

Autorzy artykułu zwracają uwagę na fakt, że pomimo przekonujących danych ekonomicznych i epidemiologicznych wskazujących na to, że choroby układu krążenia są znaczącym obciążeniem dla budżetów na ochronę zdrowia i pogarszają ogólny stan zdrowia populacji, WHO przeznaczyła na walkę z nimi znacznie poniżej 3% środków finansowych, które zostaną rozdysponowane w latach 2006-2007. Organizacja tłumaczy tę decyzję koniecznością skuteczniejszego niż dotąd przeciwdziałania chorobom infekcyjnym pustoszącym kraje trzeciego świata. Tymczasem skala następstw chorób układu krążenia i chorób zakaźnych jest porównywalna, a strategie promocji i profilaktyki podobne.

Stąd, autorzy wzywają organizacje i instytucje finansujące ochronę zdrowia do zwiększenia finansowego wsparcia działań profilaktycznych ukierunkowanych na odwracalne czynniki ryzyka chorób serca i naczyń, aktywniejszego dotowania ogólnopopulacyjnych działań edukacyjnych oraz przyspieszenia prac legislacyjnych wspomagających ideę walki z chorobami układu krążenia.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2007-10-23

 

0 replies on “Ogólnoświatowe następstwa chorób układu krążenia”