Coroczne szczepienia przeciw grypie: tak ważne jak kontrola ciśnienia krwi i cholesterolu we wtórnej prewncji schorzeń sercowo-naczyniowych

J.Grajewski, M.Slusar, M.S.Hayney – Annual influenza immunization: As important as control of blood pressure and cholesterol as secondary prevention for cardiovasculary diease J Am Pharm Assoc 2007;47:662
Artykuł jest kolejnym z serii informujących o zaleceniach związanych z corocznymi szczepieniami przeciwko grypie.
Amerykańskie towarzystwa kardiologiczne (The American Heart Association oraz American College of Cardiology) zalecają coroczne szczepienie przeciwko grypie dla osób ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi. Wspólne stanowisko tych organizacji jest wynikiem badań wykazujących, że szczepienie pacjentów cierpiących na schorzenia serca oraz naczyń krwionośnych wiąże się z licznymi korzyściami terapeutycznymi.

Związek pomiędzy grypą a incydentami sercowo-naczyniowymi nie jest do końca jasny, jedna z hipotez zakłada, że czynnikami, które powoduje zaostrzenie, jest inicjowanie przez infekcje wirusową kaskady reakcji zapalnych o podłożu immunologicznym.

Badania kliniczne potwierdzają zalety szczepień przeciw grypie u osób po świeżo przebytym zawale mięśnia sercowego i przygotowywanych do angioplastyki. Randomizowane, kontrolowane i prospektywne badanie zostało przeprowadzone na 301 pacjentach z niedawnym zawałem lub planowaną angioplastyką. W grupie osób szczepionych przeciwko grypie stwierdzono czterokrotnie niższe ryzyko śmierci oraz niższe ryzyko wystąpienia epizodów niedokrwiennych niż u osób nie poddanych immunizacji. Badania obserwacyjne przeprowadzone na grupie niemal 300 000 pacjentów w wieku powyżej 65 lat, wykazały znaczną redukcję ilości hospitalizacji z przyczyn sercowych (19%) oraz zaburzeń krążenia mózgowego (16%) w stosunku do pacjentów, których nie poddano szczepieniu.

Istotne z punktu widzenia oceny bezpieczeństwa są też badania przeprowadzone na grupie 40 000 pacjentów, mające na celu ocenę ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych związanych ze szczepieniem i inicjowaną w tym czasie reakcją immunologiczną. W badaniach tych stwierdzono, że ryzyko ostrych stanów sercowo-naczyniowych oraz mózgowo naczyniowych jest niewielkie (w zakresie 0,68 – 1,03). Co ważniejsze ryzyko to jest znacznie niższe niż stwierdzone w trzecim dniu infekcji wirusowej, kiedy ryzyko zawału znacząco wzrasta prawie 5-krotnie. Mimo jednak przesłanek o znaczących korzyściach, jak na razie szczepienia te są rutynowo prowadzono tylko u jednej trzeciej pacjentów kardiologicznych.

Opracowane na podstawie: Journal of the American Pharmacists Association / 2007-09-30