Depresja jako czynnik ryzyka ogólnej niesprawności

Gavin Andrews i Nickolai Titov – Depression is very disabling LINK: Lancet 2007;370:808
Niekorzystny wpływ depresji na ogólny stan zdrowia nie jest tajemnicą, jednak skala tego zjawiska jest większa niż przypuszczano. Dowodzą tego wyniki badania Moussavi’ego i wsp., opublikowanego w The Lancet.

W badanej grupie znalazły się osoby z przewlekłymi chorobami somatycznymi, to jest chorobą wieńcową, zapaleniem stawów, astmą lub cukrzycą oraz z depresją. Zgodnie z przypuszczeniami, grupa przewlekle chorych była obciążona podwyższonym ryzykiem depresji w porównaniu z ogólną populacją.

Nieoczekiwanie, jednoczesne występowanie depresji i dowolnej z chorób somatycznych wiązało się z większym pogorszeniem ogólnego stanu zdrowia niż współwystępowanie dwóch chorób somatycznych. Najgorszą subiektywną ocenę własnego stanu zdrowia wystawiły osoby z depresją i cukrzycą.

Jak podsumowują autorzy komentarza do tej pracy, Andrews i Titov, jej wyniki są zgodne z wcześniejszymi opracowaniami, w których depresję wymieniano wśród najistotniejszych przyczyn upośledzenia sprawności psycho-fizycznej.

W komentarzu podkreśla się nienaganną metodykę badana Moussavi`ego. Konstrukcja kwestionariusza stanu zdrowia, wypełnianego przez uczestników, pozwoliła na zminimalizowanie wpływu objawów depresyjnych na ostateczne wyniki. Do badania włączano jedynie te osoby, które ściśle spełniały kryteria rozpoznania depresji wg klasyfikacji ICD-10.

Zdziwienie może budzić fakt, że depresja – choroba przebiegająca z nawrotami i remisjami – wywiera tak wielki wpływ na ogólną kondycję chorych. Tym bardziej warto apelować do lekarzy o przywiązywanie większej wagi do jej rozpoznawania i leczenia. W Australii, odpowiednią farmakoterapię stosuje się jedynie w 30% przypadków depresji. Dla kontrastu, odsetek chorych z zapaleniem stawów i astmą, którzy otrzymują właściwe leki, sięga odpowiednio 80% i 90%.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2007-09-08