Krytyczna ocena systemu opieki nad chorymi psychicznie na świecie

Philip S. Wang i wsp – Use of mental health services for anxiety, mood, and substance disorders in 17 countries in the WHO world mental health surveys LINK: Lancet 2007;370:841
Choroby psychiczne są wiodącą przyczyną niesprawności psycho-fizycznej na świecie. Ich niekorzystny wpływ na ogólny stan zdrowia zaznacza się w sposób szczególny w krajach o niskich dochodach w przeliczeniu na głowę jednego mieszkańca. Wprawdzie istnieją skuteczne i dobrze tolerowane metody leczenia, jednak korzysta z nich jedynie niewielki procent chorych.

W większości krajów warunkiem poprawy sytuacji jest przemodelowanie systemu opieki psychiatrycznej. Po dane na temat aktualnego zapotrzebowania i wykorzystania świadczeń z zakresu zdrowia psychicznego w 17 wybranych krajach świata warto sięgnąć do The Lancet, w którym opublikowano wszechstronną analizę tego zagadnienia. Badaną grupę stanowiło 84 850 mieszkańców krajów różniących się wysokością dochodów w przeliczeniu na mieszkańca. Analizowano częstość występowania i ciężkość zaburzeń psychicznych w okresie 12 miesięcy poprzedzających badanie. Oceniano, jaki odsetek osób dotkniętych tymi zaburzeniami skorzystał w tym czasie z pomocy medycznej.

Zgodnie z oczekiwaniami, korzystanie z jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych było najmniejsze w krajach o najniższych dochodach (2% osób w Nigerii) i wzrastało wraz z produktem krajowym brutto w przeliczeniu na mieszkańca, sięgając 18% w USA. Zaobserwowano wprawdzie korelację pomiędzy ciężkością choroby a częstością konsultacji lekarskich, jednak odsetek osób z ciężkimi zaburzeniami korzystających ze specjalistycznej pomocy był niski i wahał się od 11% w Chinach do 61% w Belgii. Największą liczbę wizyt z powodu chorób psychicznych notowali lekarze pierwszego kontaktu. Adekwatne leczenie otrzymało o 10% do 42% osób, u których istniały wskazania do jego rozpoczęcia.

Podsumowując, wyniki badania potwierdzają niedoskonałość dotychczasowego systemu opieki psychiatrycznej, szczególnie widoczną w krajach rozwijających się.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2007-09-08