Domowe pomiary ciśnienia tętniczego-jak często?

G.S. Stergiou i G.Parati, – The optimal schedule for self-monitoring of blood pressure by patients at home LINK: J Hypertens 2007;25:1992
Na łamach Journal of Hypertension Stergiou i Parati przedstawiają zasady samokontroli ciśnienia tętniczego (RR) w warunkach domowych. Zaletą tej formy samokontroli może być lepsze odzwierciedlenie rzeczywistych wartości RR, możliwość rozpoznania nadciśnienia tętniczego białego fartucha lub nadciśnienia utajonego. Odpowiednio przeprowadzone pomiary korelują z wynikami ciągłego ambulatoryjnego monitorowania wartości RR oraz z długotrwałym rokowaniem chorych na nadciśnienie tętnicze. Pozwalają także ocenić skuteczność terapii.

Wypracowanie praktycznych zaleceń autorzy oparli na dostępnych w tym zakresie badaniach klinicznych. Stwierdzono, że nawet kilka pomiarów niesie ze sobą istotne informacje rokownicze, jednak zdolność prognostyczna rośnie, gdy średnie wartości ciśnienia tętniczego wyliczone są z 14-25 pomiarów domowych. Odzwierciedlają one wówczas rzeczywisty „ładunek” ciśnienia tętniczego wywierany na układ naczyniowy.

Dostępne dane sugerują, że optymalny schemat pomiarów ciśnienia tętniczego należy oprzeć na pomiarach porannych i wieczornych. Pomiary poranne dają możliwość oceny długotrwałego wpływu hipotensyjnego stosowanych leków. Schemat taki jest łatwiej akceptowalny również dla pacjenta, gdyż minimalizuje wpływ pomiarów na jego aktywność życiową.

Praktyka wskazuje również, że pomiary ciśnienia tętniczego za każdym razem należy wykonywać, co najmniej dwukrotnie, w odstępach do kilku minut. Podobnie jak w przypadku pierwszorazowej wizyty u lekarza, pomiary pierwszego dnia są zawyżone i przy wyliczaniu średniej dla pewnego okresu należy je odrzucić.

Okres pomiarowy wynoszący 7 dni przed wizytą lekarską, przeprowadzony w powyższy sposób pozwoli lekarzowi na pełną ocenę ryzyka sercowo-naczyniowego oraz ocenę uzyskanego stopnia kontroli ciśnienia tętniczego. Należy podkreślić, że zalecenia samokontroli RR w warunkach domowych znalazły odzwierciedlenie w proponowanych standardach postępowania w nadciśnieniu tętniczym m.in. w stanowisku europejskim, amerykańskim i japońskim.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2007-10-29

0 replies on “Domowe pomiary ciśnienia tętniczego-jak często?”