Depresja pogarsza sprawność psycho-fizyczną w większym stopniu niż przewlekłe choroby somatyczne

Saba Moussavi i wsp – Depression, chronic diseases, and decrements in health: results from the World Health Surveys LINK: Lancet 2007;370:851
W różnych populacjach na depresję w dowolnym okresie życia zapada od 2% do 15% osób. Z danych z 2000 roku wynika, że jest ona czwartą pod względem częstości przyczyną chorobowości na świecie.

Związek pomiędzy depresją a przewlekłymi chorobami somatycznymi został dobrze udokumentowany. Można przypuszczać, że wzrost częstości występowania tych ostatnich, związany ze starzeniem się populacji krajów Zachodnich, pociągnie za sobą wzrost zapadalności na depresję.

Z dotychczasowych badań wynikało, że niekorzystny wpływ depresji na subiektywną ocenę ogólnego stanu zdrowia może być porównywalny z wpływem przewlekłych chorób somatycznych. Moussavi i wsp. podjęli próbę ilościowej weryfikacji tego zjawiska. W ich projekcie wzięło udział niemal 260 000 osób powyżej 18 roku życia. W tej grupie autorzy oceniali częstość występowania depresji oraz, osobno, choroby niedokrwiennej serca, zapalenia stawów, astmy i cukrzycy. Następnie uczestników proszono o wypełnienie kwestionariusza z pytaniami dotyczącymi wpływu powyższych chorób na ich ogólny stan zdrowia.

Częstość występowania choroby wieńcowej, zapalenia stawów, astmy i cukrzycy wynosiła odpowiednio 3.2%, 4.5%, 4.1% i 3.3%. Były to wartości porównywalne z odsetkiem osób, u których występował co najmniej jeden epizod depresji rocznie (3.2%). Wśród osób z co najmniej jedną chorobą somatyczną depresję rozpoznawano u 9.35% do 23.0% badanych.

Po uwzględnieniu czynników zakłócających (status socjoekonomiczny, inne choroby) depresja okazała się najważniejszą determinantą złego stanu zdrowia. Ogólna sprawność psycho-fizyczna była najgorsza u osób z depresją i cukrzycą.

Zdaniem autorów badanie wykazało, że depresja ma większy negatywny wpływ na poczucie zdrowia niż badane choroby somatyczne.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2007-09-08