Wyniki długoterminowej obserwacji pacjentów z badania WOSCOPS

Ian Ford i wsp – Long-term follow-up of the West of Scotland Coronary Prevention Study LINK: N Engl J Med 2007;357:1477
Na łamach New England Journal of Medicine ukazały się wyniki długoterminowej obserwacji pacjentów biorących udział w West of Scotland Coronary Prevention Study (WOSCOPS). Było to ważne, opublikowane w 1995 roku badanie oceniające 5-letnie leczenie prawastatyną w porównaniu z placebo, w pierwotnej prewencji zgonu sercowo-naczyniowego i zawału serca u mężczyzn z hipercholesterolemią. Jak wiadomo, w badaniu WOSCOPS osiągnięto znamienną redukcję częstości występowania złożonego punktu końcowego w grupie prawastatyny w stosunku do placebo (5,5% w stosunku do 7,9%; p<0,001). Po zakończeniu badania pacjenci trafili pod rutynową opiekę swoich lekarzy rodzinnych. Ich losy oceniono ponownie po 5 i po 10 latach od zakończenia badania. Obecna praca przedstawia wyniki tej oceny. Po 5 latach obserwacji od zakończenia właściwego badania statynę przyjmowało 38,7% pacjentów w grupie pierwotnie leczonej prawastatyną i 35,2% w pierwotnej grupie placebo. W okresie 10 lat od zakończenia badania ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego lub zawału serca nie zakończonego zgonem wyniosło 10,3% w grupie placebo i 8,6% w grupie pierwotnie leczonej prawastatyną (p=0,02). Biorąc pod uwagę cały 15-letni okres obserwacji, złożony punkt końcowy wystąpił u 15,5% osób w grupie placebo i u 11,8% w grupie prawastatyny (p<0,001). Zanotowano też istotną redukcję częstości zgonów sercowo-naczyniowych (p=0,01) oraz wszystkich zgonów niezależnie od przyczyny (p=0,03). A zatem, jak zauważają autorzy analizy, u mężczyzn z hipercholesterolemią pięcioletni okres leczenia prawastatyną w ramach prewencji pierwotnej spowodował redukcję ryzyka sercowo-naczyniowego utrzymującą się jeszcze przez 10 lat od zakończenia badania. Opracowane na podstawie: NEJM / 2007-10-11
Ewa Kowalik