Zależność pomiędzy rodzajem niekorzystnych zdarzeń życiowych a dominującymi objawami depresyjnymi

Matthew C. Keller, Michael C. Neale i Kenneth S. Kendler – Association of different adverse life events with distinct patterns of depressive symptoms LINK: Am J Psych 2007;164:1521
Jednym z kluczowych pytań stawianych przez współczesną psychiatrię jest pytanie o zależność przyczynowo-skutkową pomiędzy rodzajem czynników wywołujących chorobę a jej dominującymi objawami. Jak zwykle w takich sytuacjach ścierają się zwolennicy koncepcji, zgodnie z którą obraz kliniczny jest w większości niezależny od czynnika sprawczego oraz „patoplastycy”, którzy twierdzą, że objawy choroby różnią się w zależności od jej przyczyny.

Autorzy badania opublikowanego w American Journal of Psychiatry podjęli próbę ustalenia korelacji pomiędzy obrazem klinicznym depresji a rodzajem poprzedzających ją niekorzystnych zdarzeń życiowych. Badaną grupę stanowiło 4856 dorosłych osób z epizodem depresyjnym w roku poprzedzającym analizę.

Wyniki pracy zasługują na szczegółowe omówienie. Autorzy zaobserwowali, że u osób, którym zmarła bliska osoba lub przeżyły zawód miłosny, dominującym objawem był smutek, anhedonia (utrata zdolności do odczuwania przyjemności), brak apetytu, a w przypadku porażek „sercowych” – poczucie winy. Przewlekły stres i niepowodzenia życiowe wiązały się ze zmęczeniem i nadmierną sennością, a znacznie rzadziej z objawami wymienionymi w poprzednim zdaniu. Osoby, u których epizod depresji nie był poprzedzony żadnym niekorzystnym zdarzeniem życiowym, skarżyły się w sposób szczególny na zmęczenie, wzrost apetytu oraz myśli samobójcze, a w mniejszym stopniu na zaburzenia koncentracji. Wyniki wszechstronnej analizy przeprowadzonej w całej badanej grupie wskazywały, że zależność pomiędzy rodzajem niekorzystnych zdarzeń a spektrum objawów ma charakter przyczynowo-skutkowy.

Podsumowując, depresja wydaje się chorobą „patoplastyczną”, której obraz kliniczny zależy od czynnika sprawczego.

Opracowane na podstawie: American Journal of Psychiatry / 2007-10-17

0 replies on “Zależność pomiędzy rodzajem niekorzystnych zdarzeń życiowych a dominującymi objawami depresyjnymi”