Znaczenie wywiadu rodzinnego dla ryzyka wystąpienia cukrzycy

R. Valdez i wsp – Family history and prevalence of diabetes in the U.S. population LINK: Diabetes Care 2007;30:2517
W USA, w ramach prowadzonego w latach 1998-2004 badania NHANES, zebrano informacje dotyczące częstości występowania wcześniej rozpoznanej i nie rozpoznanej cukrzycy. Projekt badania obejmował szereg zmiennych i pozwolił ocenić niezależny wpływ rodzinnego występowania cukrzycy na ryzyko jej wystąpienia u osób powyżej 18 roku życia.

Do analizy włączono dane zróżnicowanych pod względem płci i wieku 16 388 dorosłych Amerykanów. Wywiad rodzinny wysokiego ryzyka zdefiniowano jako rozpoznanie cukrzycy u dwóch krewnych pierwszego stopnia lub jednego krewnego pierwszego stopnia i dwóch krewnych drugiego stopnia. Pośrednią kategorią było ryzyko umiarkowane a ryzyko przeciętne oznaczało brak krewnych z cukrzycą lub co najwyżej jeden krewny drugiego stopnia z cukrzycą.

Wyniki analizy zaprezentowano na łamach Diabetes Care. W analizie statystycznej wykazano, że wywiad rodzinny umiarkowanego i wysokiego ryzyka, niezależnie od innych czynników (wiek, indeks masy ciała, nadciśnienie tętnicze, rasa) zwiększał ryzyko wystąpienia cukrzycy odpowiednio 2,3 do 5,5-krotnie. W całej dorosłej amerykańskiej populacji odsetek osób z wywiadem rodzinnym wskazującym na przeciętne, umiarkowane i duże ryzyko wystąpienia cukrzycy określono na odpowiednio 69,8%, 22,7% oraz 7,5%. Rzeczywista chorobowość z powodu cukrzycy w analizowanych na podstawie wywiadu rodzinnego grupach ryzyka wyniosła odpowiednio: 5,9%, 14,8% i 30%.

Autorzy wskazują na istotną zależność między wywiadem rodzinnym a zachorowaniem na cukrzycę i postulują, aby wywiad rodzinny usytuować na wysokim miejscu w planowanych strategiach poprawy zdrowia publicznego, dotyczących wczesnego rozpoznawania i prewencji cukrzycy.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2007-10-17