Czy możliwe jest opracowanie prostego biomarkera identyfikującego chorobę tętnic obwodowych?

Brian H. Annex – Is a simple biomarker for peripheral arterial disease on the horizon? Circulation 2007;116:1346
Choroba tętnic obwodowych (Peripheral Arterial Disease – PAD) staje się obecnie coraz częściej rozpoznawaną postacią miażdżycy. Szacuje się, że w samych Stanach Zjednoczonych cierpi na nią około 8-12 milionów ludzi. Wobec związku pomiędzy PAD a śmiertelnością z powodów sercowo-naczyniowych oraz szerszych możliwości terapeutycznych dyskutuje się obecnie wdrożenie prostego testu biochemicznego pozwalającego na szybkie rozpoznanie PAD.

Takim testem mogłyby stać się oznaczenia beta2-mikroglobuliny, białka uwalnianego z mięśni pod wpływem nawracających epizodów niedokrwienia i reperfuzji. Wilson i wsp., wykazali, że wyższe stężenia białka korelują z niższym wskaźnikiem ABI (Ankle-Branchial blood pressure Index) oraz z skróconym czasem marszu.

W komentarzu do pracy Wilsona, jego autor (Brian H. Annex) nie kwestionuje wartości białka w diagnostyce PAD, podkreśla jednak ograniczenia badania: brak analizy kinetyki uwalniania białka z mięśnia, brak oceny zmienności wyników u tego samego pacjenta, ograniczoną wartość ABI w diagnostyce PAD, ograniczoną specyficzność białka w diagnostyce PAD.

Annex ma nadzieję, że upowszechnienie biomarkerów PAD nie spowoduje zaniedbania badania przedmiotowego chorych i postuluje prowadzenie szeroko zakrojonej akcji edukacyjnej na temat PAD wśród internistów, kardiologów i lekarzy rodzinnych.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2007-09-18

0 replies on “Czy możliwe jest opracowanie prostego biomarkera identyfikującego chorobę tętnic obwodowych?”