Wysiłek fizyczny na receptę dla chorego na cukrzycę-badanie DARE

W.E. Kraus i B.D. Levine – Exercise training for diabetes: The “strength” of the evidence LINK: Ann Intern Med 2007;147:423
Szersze uznanie zaczynają zdobywać niefarmakologiczne metody leczenia cukrzycy. Znaczeniu aktywności fizycznej dla wyrównania metabolicznego cukrzycy poświęcono komentarz redakcyjny w bieżącym numerze Annals of Internal Medicine.

W praktyce można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje wysiłku fizycznego: aerobowy (np. bieganie) i siłowy (np. dźwiganie ciężarów). Pierwszy z nich oparty jest na metabolizmie tlenowym, zwiększeniu produkcji ATP oraz przemianach polegających na ekspresji efektywniejszych izoform białek kurczliwych i białek enzymatycznych mitochondriów. Wywołuje on również dostosowawcze zmiany w układzie krążenia. Wysiłek siłowy proporcjonalnie do obciążenia powoduje przerost włókien mięśniowych.

Autor komentarza powołując się na wyniki prac Sigal i wsp., prezentowanej w tym samym numerze Annals of Internal Medicine, wskazuje na skuteczność obu form wysiłku fizycznego w poprawie wyrównania metabolicznego cukrzycy. W badaniu DARE (Diabetes Aerobic and Resistance Exercise) 251 pacjentów z cukrzycą, w wieku 39-70 lat, podzielono na 4 grupy, w których stosowano odpowiednio: trening aerobowy, trening siłowy, trening aerobowo-siłowy oraz grupę, w której nie prowadzono treningu (kontrola).

Po okresie 22 tygodni, w odniesieniu do grupy kontrolnej, poziom HbA1c uległ redukcji w podgrupach treningu aerobowego o 0,51% i siłowego o 0.38% oraz o 0,97% w podgrupie treningu mieszanego aerobowo-siłowego (sesje treningu mieszanego trwały dłużej i związane były z większym zużyciem kalorii). W grupach treningu fizycznego zaobserwowano zmniejszenie ilości podskórnej tkanki tłuszczowej brzucha, przy podobnym poziomie lipidów i wartościach ciśnienia tętniczego.

Autor podkreśla, że redukcje poziomów HbA1c o 1% przekładają się na redukcję zdarzeń sercowo-naczyniowych u chorych na cukrzycę o 16-20%. Wyniki badania DARE jednoznacznie wskazują na konieczność włączenia programów aktywności fizycznej do leczenia chorych na cukrzycę i odpowiedniego dawkowania wysiłku.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2007-10-18