Leczenie patologicznego śmiechu i płaczu po udarze

Peter Giacobbe i Alastair Flint – Pharmacological treatment of post-stroke pathological laughing and crying LINK: J Psych Neur 2007;32:384
W Journal of Psychiatry and Neurology ukazał się krótki artykuł przeglądowy poświęcony leczeniu patologicznego śmiechu i płaczu w okresie poudarowym. Pomimo, że oba powikłania należą do najczęstszych zaburzeń afektywnych u osób po udarze, są często przeoczane, a odpowiednie leczenie otrzymuje jedynie niewielki odsetek potrzebujących.

Podstawową cechą patologicznego płaczu i śmiechu jest brak jakiegokolwiek czasowego związku pomiędzy ich występowaniem a ogólnym nastrojem chorego. Tym samym, omawiane zjawisko jest całkowicie niezależne od depresji.

Patologiczny płacz jest znacznie częstszy od patologicznego śmiechu i odpowiada za 80% wszystkich przypadków omawianych zaburzeń. Na jedną lub obie przypadłości cierpi od 7% do 48.5% osób po udarze.

W nielicznych, dobrze zaprojektowanych badaniach nad leczeniem patologicznego płaczu i/lub śmiechu obserwowano znaczącą poprawę po podaniu leków przeciwdepresyjnych: nortrypryliny, fluoksetyny, sertraliny i citalopramu. Poprawa następowała szybko, zwykle już po kilku dniach, zatem znacząco wcześniej niż u osób z depresją. Tym samym, inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny uznaje się za leki z wyboru w tej sytuacji klinicznej. Pacjenci z patologicznym płaczem i śmiechem odpowiadają na niskie dawki, znajdujące się blisko dolnej granicy zakresu rekomendowanego przez producentów. Dane na temat czasu prowadzenia leczenia są ograniczone. U większości pacjentów, objawy wygasają w miarę upływu czasu, choć u 10-15% z nich wciąż są obecne po roku od udaru. U części chorych, po przerwaniu farmakoterapii dochodzi do szybkiego nawrotu, toteż zdaniem niektórych ekspertów należy rozważyć przewlekłe stosowanie leków przeciwdepresyjnych w niskiej dawce. Wciąż brakuje badań klinicznych, które pozwoliłyby na weryfikację tego stanowiska.

Opracowane na podstawie: Journal of Psychiatry and Neuroscience / 2007-10-01

0 replies on “Leczenie patologicznego śmiechu i płaczu po udarze”