Subiektywna ocena przestrzegania zaleceń dotyczących farmakoterapii a ryzyko incydentów wieńcowych

Anil K. Gehi i wsp – Self-reported medication adherence and cardiovascular events in patients with stable coronary heart diesase. The Heart and Soul study LINK: Arch Intern Med 2007;167:1798
W Archives of Internal Medicine opublikowano wyniki ciekawie zaprojektowanej pracy, której autorzy poszukiwali zależności pomiędzy subiektywną, dokonywaną przez pacjenta, oceną przestrzegania zaleceń dotyczących farmakoterapii stabilnej choroby wieńcowej, a ryzykiem wystąpienia powikłań tej choroby.

Z wcześniejszych opracowań wynika, że następstwa niestosowania się do zasad leczenia są przyczyną znaczącej chorobowości oraz źródłem niebagatelnych wydatków z budżetu na opiekę zdrowotną. Jest to szczególnie widoczne w grupie osób z chorobami układu krążenia.

Zdaniem autorów omawianej pracy, „niesubordynacja” pacjenta dotycząca farmakoterapii może być traktowana na równi z innymi, podlegającymi modyfikacji, czynnikami ryzyka chorób serca i naczyń. Potwierdzają to uzyskane wyniki.

Badaną grupę stanowiło 1015 pacjentów ambulatoryjnych ze stabilną chorobą wieńcową. Wszystkim uczestnikom próby zadano pytanie, jak często stosowali leki zgodnie z zaleceniami lekarza w miesiącu poprzedzającym analizę. Niesubordynację definiowano jako przyjmowanie nie więcej niż 75% zalecanych dawek leków. Kolejnym etapem pracy była ocena częstości incydentów wieńcowych w 3.9-letnim okresie obserwacji.

Definicję niestosowania się do zaleceń dotyczących farmakoterapii spełniło 8.2% ankietowanych. Incydenty wieńcowe wystąpiły u 14.4% całej badanej grupy i były znamiennie częstsze u osób “niesubordynowanych” (22.9%) niż u osób przestrzegających zaleceń (13.8%, p = 0.03). Przyznanie się do nieprzestrzegania zaleceń okazało się niezależnym czynnikiem ryzyka wystąpienia powikłań wieńcowych (współczynnik ryzyka 2.3).

Wydaje się więc, że pytanie o dyscyplinę terapeutyczną powinno być rutynowym elementem badania lekarskiego.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2007-09-10