Badanie ADVANCE – czy przełom w prewencji powikłań cukrzycy?

ADVANCE Collaborative Group – Effects of a fixed combination of perindopril and indapamide on macrovascular and microvascular outcomes in patients with type 2 diabetes mellitus (the ADVANCE trial): a randomised controlled trial LINK: Lancet 2007;9:10
W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się zapobieganiu powikłaniom naczyniowym w cukrzycy. Ocenia się, że do roku 2030 liczba chorych z cukrzycą osiągnie liczbę 350 milionów.

W Lancecie ukazał się artykuł poświęcony badaniu ADVANCE (The Action In Diabetes and Vascular disease, preterAx and diamicroN-MR Controlled Evaluation), w którym oceniano wpływ leku złożonego peryndopryl/indapamid (Noliprel) na rokowanie chorych z cukrzycą, niezależnie od wyjściowych wartości ciśnienia i dotychczasowego leczenia. Do badania włączono 11140 chorych z cukrzycą, którzy przebyli główny incydent sercowo-naczyniowy lub występował u nich co najmniej jeden czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego (w tym m.in. powikłania mikronaczyniowe w nerkach, retinopatia, palenie lub hipercholesterolemia). Pacjenci byli randomizowani do dwóch grup: otrzymującej lek złożony peryndopryl/indapamid oraz do grupy placebo. Wszyscy chorzy kontynuowali wcześniej stosowane leczenie, włączając leczenie hipotensyjne i prewencyjne (w tym statyny, leki przeciwpłytkowe. Okres obserwacji wynosił 4,3 lat, a głównym złożonym punktem końcowym badania były poważne incydenty mikro- i makronaczyniowe, m.in. zawały, udary mózgu, zgony sercowo-naczyniowe oraz wystąpienie lub nasilenie niewydolności nerek czy też retinopatii.

Na koniec obserwacji w grupie leczonej odnotowano wyższy spadek ciśnienia skurczowego (o 5,6 mm Hg) i rozkurczowego (o 2,2 mm Hg) w porównaniu z grupą kontrolną. Analiza głównego złożonego punktu końcowego wykazała zmniejszenie liczby powikłań makro- i mikronaczyniowych w grupie leczonej peryndoprylem/indapamidem o 9% (P=0,04). Dodatkowo na podstawie analizy przeżywalności stwierdzono mniejszą liczbę zgonów w grupie leczonej, w porównaniu z grupą placebo (różnica o 14%, P=0,025). Różnica ta wynikała przede wszystkim z mniejszej liczby zgonów sercowo-naczyniowych (ryzyko względne niższe o 18%, P=0,027). Częstość występowania zgonów z innych przyczyn była w obu grupach porównywalna. Także częstość incydentów wieńcowych była niższa o 14% w grupie leczonej preparatem złożonym peryndopryl/indapamid (P=0,02), natomiast liczba incydentów mózgowych czy też niewydolności serca była w obu grupach porównywalna.

Autorzy podkreślają, że aktywne leczenie spowodowało także redukcję incydentów nerkopochodnych (o 21%, p<0,0001). Zdaniem prowadzących badanie uzyskane wyniki wskazują na wysoką skuteczność leku złożonego peryndopryl/indapamid, niezależnie od wyjściowych wartości ciśnienia tętniczego czy też innych działań prewencyjnych, w badanej populacji. Co więcej, zastosowanie takiej strategii leczenia jak w badaniu ADVANCE u połowy całej populacji chorych z cukrzycą pozwoliłoby w ciągu 5 lat obserwacji uniknąć ponad miliona zgonów.

Na tej podstawie autorzy badania konkluduja, że rutynowe stosowanie preparatu peryndopryl/indapamid powinno być rozważane u wszystkich chorych z cukrzycą.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2007-09-08

0 replies on “Badanie ADVANCE – czy przełom w prewencji powikłań cukrzycy?”