Subkliniczna depresja u pacjentów z cukrzycą typu 2 zmniejsza ich prozdrowotne zachowania

J.S. Gonzalez – Depression, self-care, and medication adherence in type 2 diabetes LINK: Diabetes Care 2007;30:2222
Na łamach Diabetes Care przedstawiono pracę, w której analizowano prozdrowotne zachowania ambulatoryjnych pacjentów z cukrzycą typu 2, w zależności od występowania objawów o charakterze depresyjnym. W tym celu posłużono się punktową skalą depresji Harvard Department of Psychiatry/National Depression Screening Day Scale (HANDS). Dużą depresję rozpoznawano, gdy liczba punktów w kwestionariuszu wyniosła 9 lub przekraczała tę wartość. Wartości poniżej 9 odpowiadały depresji „subklinicznej.”

Analizowano 5 zachowań prozdrowotnych: przestrzeganie diety, wysiłek fizyczny, samokontrolę glikemii, pielęgnację stóp, przestrzeganie dawkowania leków. Do analizy końcowej zebrano dane od 879 ambulatoryjnych chorych z cukrzycą typu 2. Na podstawie kwestionariusza HANDS dużą depresję można było rozpoznać u 19,3% pacjentów, a 66,5% zgłaszało objawy depresyjne (HANDS=1-8). Zaledwie 59,4% z dużą depresją według kwestionariusza HANDS miało ją odnotowaną, jako rozpoznanie kliniczne w dokumentacji medycznej, a 48,8% otrzymywało lek przeciwdepresyjny.

Duża depresja wiązała się z istotnie mniejszą ilością prozdrowotnych zachowań pacjenta: przestrzeganiem diety, aktywności fizycznej, samokontroli glikemii, a także 2,3 krotnie zwiększała ryzyko pominięcia leków w cyklu tygodniowym. Ważniejszym wynikiem badania, zwłaszcza w świetle dużej częstości objawów depresyjnych w badanej populacji, było stwierdzenie, że subkliniczna depresja i jej rosnące natężenie, mierzone w skali HANDS (1-8), również kojarzyły się z pogorszeniem zachowań prozdrowotnych i przestrzegania zaleconych dawek leków. Jednopunktowy wzrost w tej skali łączył się ze zwiększonym o 10% ryzykiem pominięciem dawki leku w okresie tygodnia.

Skrining objawów o charakterze depresyjnym, nawet w ich subklinicznym wymiarze, powinien więc być rutynowym składnikiem postępowania z chorym na cukrzycę typu 2.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2007-09-01