PCI w stabilnej chorobie wieńcowej – krytycznie o badaniu COURAGE

Dean J. Kereiakes i wsp – The truth and consequences of the COURAGE trial LINK: J Am Coll Cardiol in press
Na łamach Journal of the American College of Cardiology ukazała się analiza krytyczna głośnego ostatnio badania COURAGE. Autorami analizy jest duży zespół badaczy ze Stanów Zjednoczonych i Australii.

Autorzy ci zastanawiają się nad dwiema głównymi kwestiami. Po pierwsze, skoro od lat wiadomo, że angioplastyka wieńcowa (PCI) z użyciem stentów metalowych nie wpływa na rokowanie pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową, dlaczego potwierdzenie tego faktu w badaniu COURAGE okazało się sensacją? Po drugie, jakie w rzeczywistości przesłanie niesie ze sobą wartościowe niewątpliwie badanie COURAGE?

W wyniku analizy badania autorzy dochodzą do szeregu wniosków, z których przytoczymy niektóre. Głównym jest niewątpliwy  fakt, że założony cel badania: osiągnięcie 22% redukcji śmiertelności i częstości zawałów serca, był od początku nierealistyczny. Badanie potwierdza tezę, że angioplastyka jest nieco skuteczniejsza od samego intensywnego leczenia zachowawczego w dziedzinie redukcji objawów choroby wieńcowej. Duży odsetek przejścia do leczenia PCI w grupie pacjentów randomizowanych do leczenia zachowawczego (32%) mówi o tym, że pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową należy wprawdzie najpierw próbować intensywnie leczyć zachowawczo, ale jednocześnie jedna trzecia z nich tak czy inaczej wymagać będzie rewaskularyzacji.

Autorzy uważają również, ze szersze stosowanie stentów uwalniających lek (DES) przyczyniłoby się do uzyskania wyraźniejszej przewagi na korzyść rewaskularyzacji w zakresie objawów choroby wieńcowej.

Wreszcie, autorzy sądzą, że na podstawie wyników badania nie można twierdzić, iż wykonywanie koronarografii u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową jest niecelowe. W badaniu randomizację przeprowadzano po wykonaniu koronarografii, będącej źródłem cennych danych diagnostycznych i prognostycznych. PCI w stabilnej chorobie wieńcowej należy więc traktować jako metodę komplementarną do leczenia zachowawczego.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2007-09-14

0 replies on “PCI w stabilnej chorobie wieńcowej – krytycznie o badaniu COURAGE”