Nadmierne spożycie alkoholu a przedwczesne zgony w Rosji: badanie populacyjne

David A. Leon i wsp – Hazardous alkohol drinking and premature mortality in Russia: a population based case-control study LINK: Lancet 2007;269:2001
Spodziewana długość życia w Rosji jest wyjątkowo niska. W 2004 r. wynosiła 59 lat u mężczyzn i 72 lata u kobiet, głównie z powodu bardzo wysokiej umieralności osób w wieku produkcyjnym.

W Lancet ukazały się wyniki badania populacyjnego Leona i wsp., przeprowadzonego w jednym z rosyjskich miast przemysłowych (około 600 000 mieszkańców), w którym oceniono wpływ nadmiernego spożycia alkoholu na śmiertelność mężczyzn w wieku produkcyjnym. Grupę badaną prezentowanej pracy stanowili mężczyźni, którzy zmarli w czasie od 20 listopada 2003 r. do 3 listopada 2005 r., zaś grupę kontrolną losowo dobrani, żyjący mężczyźni, dopasowani pod względem wieku.

Przeszkoleni ankieterzy od członków tego samego gospodarstwa domowego zebrali informacje na temat spożywania poszczególnych postaci alkoholu u odpowiednio 62% ankietowanych w grupie badanej i 57% ankietowanych w grupie kontrolnej.

W analizowanym roku alkohol piło 81% osób z grupy badanej (zmarłych) i 79% z grupy kontrolnej (nadal żyjących). Uderzające różnice między badanymi grupami dotyczyły spożywania alkoholów nie spożywczych (zawartych np. w wodzie kolońskiej, płynach czyszczących, lekach), które piło 41% mężczyzn zmarłych i 8% z grupy kontrolnej. Iloraz szans zgonu osób przyjmujących alkohole niespożywcze (vs nie przyjmujących tego typu substancji) wynosił od 6.3 (95% przedział ufności 4.0-10.0) u osób bez problemu alkoholowego (definiowanego m.in. jako brak ciągów alkoholowych w wywiadzie) do 9.7 (7.5-12.6) u chorych z problemem alkoholowym.

W komentarzu autorzy zwracają uwagę, iż we wcześniejszych badaniach, obejmujących część Europy z Rosją, Rehm i wsp. wykazali, że alkohol odpowiedzialny jest za 27% zgonów mężczyzn w wieku 15-59 lat. Wyniki przedstawione przez Leona i wsp. są bardziej niepokojące – wskazują bowiem, że w przeciętnym mieście w Rosji 43% zgonów mężczyzn w wieku produkcyjnym przypisać można nadmiernemu spożyciu alkoholu. Można zatem szacować, iż z powodu nadużywania alkoholu rocznie ginie w Rosji około 170 000 mężczyzn w wieku 25-54 lat.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2007-06-16

0 replies on “Nadmierne spożycie alkoholu a przedwczesne zgony w Rosji: badanie populacyjne”