Badania przesiewowe raka sutka: aktualne zalecenia i kierunki badań

D. Knutson, E. Steiner – Screening for breast cancer: current recommendations and future directions LINK: American Family Physician 2007;5:1660
Badania przesiewowe przyczyniły się do tego, iż od roku 1990 do 2000 liczba zgonów w USA spowodowanych rakiem sutka zmalała o 23,5%.

W American Family Physician ukazał się artykuł prezentujący aktualną wiedzę na temat przydatności i ograniczeń różnych badań przesiewowych raka sutka.

Jak pokazały wyniki dużych długotrwałych badań, samodzielne badanie piersi, często zalecane przez lekarzy, nie zmniejsza w sposób istotny śmiertelności całkowitej i śmiertelności z powodu raka piersi. Wyniki analizy bazy Cohrane wskazują, że badanie to nie przynosi korzyści, zwiększa jedynie ilość przeprowadzanych biopsji. U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) nie znajduje dostatecznych danych, by zalecać samodzielne badanie piersi. Kobiety zapoznane z aktualną wiedzą na temat ograniczeń tego badania, które decydują się je wykonywać systematycznie, powinny uzyskać wskazówki, jak je prawidłowo przeprowadzać.

Dane wskazują, że około 5% przypadków raka piersi jest wykrywanych dzięki badaniu lekarskiemu (czułość 54%, specyficzność 94%). USPSTF na podstawie zgromadzonych danych nie zaleca ani nie wyklucza stosowania badania lekarskiego w diagnostyce przesiewowej. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na sposób jego wykonywania (aktualne wytyczne), szczególnie zaś czas badania (nawet kilkanaście minut).

Metodą zalecaną pozostaje mammografia, wykonywana co 1 do 2 lat u kobiet 40 letnich i starszych. Należy jednak pamiętać, że im kobieta młodsza, tym czułość metody mniejsza. Ultrasonografia nie jest obecnie badaniem przesiewowym zalecanym przez jakiekolwiek towarzystwo, w jakiejkolwiek grupie wiekowej. Obiecującym narzędziem diagnostycznym wydaje się rezonans magnetyczny. Jego ograniczenia to duży koszt i wysoki odsetek rozpoznań fałszywie dodatnich, co czyni badanie nieodpowiednim w przesiewowej diagnostyce populacji ogólnej. NMR pozostaje narzędziem przydatnym w grupach wysokiego ryzyka.

Aby zindywidualizować metody diagnostyczne i czas rozpoczęcia screeningu konieczne jest określenie ryzyka rozwoju raka piersi. Odpowiedniej kalkulacji można dokonać na stronach internetowych: www.cancer.gov/bcrisktool lub www.breastcancerprevention.org/raf_source.asp.

Opracowane na podstawie: American Family Physican / 2007-06-01

0 replies on “Badania przesiewowe raka sutka: aktualne zalecenia i kierunki badań”