Osobowość a choroby serca

A Steptoe i G J Molloy – Personality and heart disease LINK: Heart 2007; 93:783
Związek pomiędzy typem osobowości a chorobą niedokrwienną serca (CAD) był już badany ponad pół wieku temu. Psychologowie wysunęli wówczas koncepcję tzw. zachowania typu A, charakteryzującego się wrogością, niecierpliwością, skłonnością do współzawodnictwa i dominacji, jako czynnika ryzyka choroby wieńcowej. W późniejszych latach zwrócono uwagę, że istnieje związek pomiędzy chorobowością i śmiertelnością z przyczyn sercowo-naczyniowych a postawami nacechowanymi depresją i niepokojem.

Steptoe i Molloy, w komentarzu redakcyjnym opublikowanym w The Heart piszą, że ciągle trwa debata, czy depresja i niepokój są niezależnymi stanami oddziaływującymi na układ krążenia, czy są jedynie składową stanu dysforii przebiegającego z obniżonym nastrojem.

Do tej pory najpełniej przebadano depresję, która wydaje sie być niezależnym predyktorem CHD, jak również czynnikiem wpływającym na śmiertelność, zdolności adaptacyjne oraz jakość życia osób, które przebyły ostry zespół wieńcowy oraz zabieg chirurgicznej rewaskularyzacji. Wydaje się, że u źródła negatywnego wpływu depresji na układ krążenia leży dysfunkcja śródbłonka, przewlekłe zapalenie naczyń, zaburzona funkcja układu autonomicznego, bezczynność ruchowa.

Autorzy komentarza zwracają uwagę na pojęcie osobowości typu D, określające osobę, u której występuje skłonność do depresji i izolacji społecznej. U osób z takim typem osobowości przebieg ostrego zespołu wieńcowego czy przewlekłej niewydolności serca bywa powikłany.

Powołując się na artykuł Schiffera i wsp., opublikowany w tym samym numerze pisma zauważają, że wysoki stopień zahamowania społecznego u pacjentów z typem osobowości D sprawia, iż rzadko relacjonują oni swoje przypadłości personelowi medycznemu. Może to, zdaniem autorów, tłumaczyć zwiększone ryzyko powikłań.

Chorym z osobowością typu D należy zatem zwracać szczególną uwagę na konsekwencje ignorowania objawów. Ważne jest wsparcie ze strony najbliższych, którzy powinni wcześniej zauważać i relacjonować pojawiające się nieprawidłowości.

Opracowane na podstawie: Heart / 2007-07-26

0 replies on “Osobowość a choroby serca”