Kanadyjscy lekarze walczą o utrzymanie swojej pozycji zawodowej

Wayne Kondro – Canada`s doctors assail pharmacist prescribing LINK: CMAJ 2007;177:558
W Canadian Medical Association Journal warto zwrócić uwagę na ciekawą relację ze zjazdu Kanadyjskiego Towarzystwa Medycznego, który odbył się w Vancouver. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów poruszanych w trakcie obrad była rola kanadyjskiego lekarza w wielodyscyplinarnych zespołach terapeutycznych.

Kanadyjskie instytucje ochrony zdrowia, dążąc do ograniczenia wydatków na opiekę zdrowotną, starają się wzmocnić pozycję pielęgniarek, pracowników socjalnych, a przede wszystkim farmaceutów. Tych ostatnich wyposażono w prawo do wypisywania i przedłużania ważności recept (Alberta), oceny stanu zdrowia pacjenta i wydawania zaleceń dotyczących postępowania, a nawet wprowadzania zmian do recept wydanych przez lekarza (Quebec). Zdaniem farmaceutów, rozszerzenie ich kompetencji jest wyrazem troski o pacjenta.

Lekarze, również w trosce o pacjenta, proponują powrót do starych, sprawdzonych zasad. W opinii delegatów na zjazd, koncepcja wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego, w którym podważa się przewodnią rolę lekarza, jest niczym innym jak grą polityczną zmierzającą do zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia lekarskie kosztem chorego. Uczestnicy obrad powoływali się między innymi na wyniki sondażu, w którym aż 76% Kanadyjczyków wyraziło przekonanie, że wysokie kwalifikacje predysponują lekarza do pozycji lidera zespołu terapeutycznego. Delegaci wyrażali niepokój o bezpieczeństwo chorych, których leczeniem pokierują źle przygotowani do tego farmaceuci i personel pomocniczy. Kończąc spotkanie, uczestnicy podjęli szereg uchwał zmierzających do ograniczenia roli farmaceutów w procesie leczenia. Postulaty zostaną przedstawione Radzie Dyrektorów Kanadyjskiego Towarzystwa Medycznego i prawdopodobnie zaakceptowane.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 2007-09-11