Pomostowanie aortalno wieńcowe z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego lub bez

Bruce W. Lytle – On-pump and off-pump coronary artery bypass surgery LINK: Circulation 2007;116:1108
W komentarzu opublikowanym na łamach Circulation, Bruce W. Lytle rozważa kwestię zastosowania krążenia pozaustrojowego (ECC) w trakcie operacji pomostowania aortalno-wieńcowego. Powodem zamieszczenia tego komentarza jest praca obserwacyjna Hannana i wsp., która ukazała się w tym samym numerze pisma.

Jakkolwiek na podstawie dotychczasowego piśmiennictwa można twierdzić, że różnice w rokowaniu pacjentów operowanych przy zastosowaniu obu technik nie są duże, to zdają się one przemawiać na korzyść operowania bez użycia ECC w obserwacjach krótkoterminowych.

W obserwacji długoterminowej rokowanie jest podobne, a nawet bywa niekiedy lepsze po operacjach z zastosowaniem ECC. Może to wynikać z lepszej jakości zespoleń i bardziej kompletnej rewaskularyzacji.

Komentowana praca obserwacyjna, do której włączono wszystkich pacjentów (13889 operowanych bez ECC i 35941 z ECC) operowanych na terenie stanu Nowy Jork w latach 2001-2004 jasno to potwierdza. Jakkolwiek w pracy nie można było uniknąć błędów systematycznych, mogących wynikać z selekcji pacjentów do obu metod operacyjnych, autorzy zastosowali metody obliczeniowe pozwalające zminimalizować znaczenie takich błędów. Rokowanie pacjentów operowanych bez ECC było początkowo nieco lepsze, aby w obserwacji długoterminowej zrównać się praktycznie z rokowaniem chorych operowanych z użyciem ECC (3-letnie przeżycie odpowiednio 89.4% i 90.1%). Wynikało to głównie z wyższego odsetka pacjentów operowanych bez ECC, którzy wymagali kolejnej rewaskularyzacji.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2007-09-04

0 replies on “Pomostowanie aortalno wieńcowe z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego lub bez”