Terapia zgodna ze standardami a rezultaty leczenia depresji

Kimberly A. Hepner i wsp – The effect of adherence to practice guideines on depression outcomes LINK: Ann Intern Med 2007;147:320
W Annals of Internal Medicine warto zwrócić uwagę na wyniki oryginalnego badania, w którym oceniano zależność pomiędzy przestrzeganiem standardów dotyczących leczenia depresji a rokowaniem w tej chorobie.

W ostatnich latach depresja jest silnie eksploatowanym tematem badawczym. Pomimo to projekt Hapner i wsp. zwraca uwagę oryginalnością spojrzenia. W dotychczasowych opracowaniach dotyczących skuteczności leczenia przeciwdepresyjnego koncentrowano się na pacjencie i zjawisku nieprzestrzegania zaleceń dotyczących farmakoterapii. Wszechstronnej, ilościowej analizy nie doczekała się natomiast jakość pracy lekarzy opiekujących się chorymi na depresję.

W omawianym badaniu wzięło udział 45 prywatnych praktyk lekarskich i 1131 pacjentów z depresją pozostających pod ich opieką. Stopień przestrzegania standardów diagnostyki i leczenia depresji oceniano w oparciu o 20 wskaźników.

Jakość rozpoznawania depresji przez lekarzy pierwszego kontaktu okazała się zadowalająca – zgodność ze standardami przekraczała 78%. Znacznie gorzej (zgodność od 20% do 38%) oceniono postępowanie w przypadku ryzyka samobójstwa, rozpoznawanie i leczenie nadużywania alkoholu oraz opiekę nad pacjentami w podeszłym wieku. Wiele do życzenia pozostawiała również jakość opieki nad osobami, które nie odpowiedziały na pierwszy kurs leczenia.

Przestrzeganie przez lekarzy zaleceń dotyczących postępowania w depresji wiązało się z mniejszym nasileniem i mniejszą liczbą objawów typowych dla tej choroby.

Podsumowując, wiedza lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na temat standardów rozpoznawania i leczenia depresji lub też chęć przestrzegania tych standardów nie są w większości dostateczne. Są pośrednie dowody na to, że poprawa jakości opieki lekarskiej miałaby korzystny wpływ na przebieg i rokowanie w depresji.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2007-09-04

0 replies on “Terapia zgodna ze standardami a rezultaty leczenia depresji”