Ryzyko sercowo naczyniowe kobiet z wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym

David Conen i wsp – Risk of cardiovascular events among women with high normal blood pressure or blood pressure progression: prospective cohort study LINK: BMJ 2007;335:432
Na łamach British Medical Journal ukazała się ciekawa, prospektywna praca kohortowa pochodząca ze Stanów Zjednoczonych, której autorzy porównali ryzyko sercowo-naczyniowe kobiet z wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym (135-139/85-89 mmHg) z ryzykiem kobiet z prawidłowym ciśnieniem tętniczym, oraz z nadciśnieniem.

Do trwającej ponad 10 lat obserwacji włączono 39322 kobiety biorące udział w Women`s Health Study. Autorzy pracy wykorzystali dane zebrane do końca marca 2004. Oceniano czas i prawdopodobieństwo wystąpienia zgonu sercowo-naczyniowego, zawału serca, udaru mózgu (złożony główny punkt końcowy), jak również ewentualną progresję do nadciśnienia tętniczego.

W całej grupie złożony punkt końcowy wystąpił u 2,5% kobiet, Nadciśnienie tętnicze rozwinęło się u 30,1% kobiet wyjściowo bez nadciśnienia.

W porównaniu ze, stanowiącymi punkt odniesienia, kobietami z wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym, kobiety z ciśnieniem prawidłowym obarczone były niższym ryzykiem sercowo-naczyniowym (hazard względny 0,61, przy 95% przedziale ufności 0,48-0,76). Z kolei kobiety ze stwierdzanym wyjściowo nadciśnieniem obarczone były ryzykiem jeszcze większym niż grupa z wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym (hazard względny 1,30 przy 95% przedziale ufności 1,08-1,57). Wystąpienie nadciśnienia tętniczego w trakcie obserwacji powodowało wzrost ryzyka niemal do poziomu obserwowanego u kobiet z wyjściowo rozpoznawanym nadciśnieniem tętniczym.

Podsumowując: ryzyko sercowo-naczyniowe kobiet z wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym jest wyższe niż ryzyko kobiet z ciśnieniem prawidłowym, a wystąpienie nadciśnienia tętniczego już wkrótce po jego rozpoznaniu wpływa niekorzystnie na ryzyko poważnych zdarzeń kardiologicznych.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2007-09-01

0 replies on “Ryzyko sercowo naczyniowe kobiet z wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym”