Leczenie chorych z cukrzycą – teoria a praktyka

Tuck Y Yong, George Phillipov and Patrick J Phillips – Management outcomes of patients with type 2 diabetes: targeting the 10-year absolute risk of coronary heart disease. LINK: MJA 2007;186:622
Jednym z głównych celów leczenia chorych na cukrzycę jest redukcja ryzyka choroby wieńcowej.

Dr Young i wsp. oceniali przestrzeganie zaleceń dotyczących stężeń hemoglobiny glikowanej, wartości ciśnienia tętniczego, stężenia cholesterolu oraz palenia tytoniu, a także leczenia ukierunkowanego na zmniejszenie ryzyka zachorowania na chorobę wieńcową. Badanie opierało się na retrospektywnej analizie danych 328 chorych ze specjalistycznej przychodni diabetologicznej w Australii. U wszystkich chorych oceniono 10-letnie bezwzględne ryzyko zachorowania na chorobę wieńcową.

W analizowanej populacji 52% stanowiły kobiety, średni wiek badanych wynosił 58,3 lat, indeks masy ciała 31.1 kg/m2, a czas trwania cukrzycy 5.5 roku, 22% osób paliło papierosy. Średnie stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c) okazało się podwyższone (7,4 %), podobnie jak wartości skurczowego ciśnienia tętniczego (139 mm Hg), oraz poziom cholesterolu (5 mmol/l).

Leki hipoglikemizujące, hipotensyjne, hipolipemiczne przyjmowało odpowiednio 42%, 61% i 43% analizowanych chorych. Odsetek pacjentów z wartościami HbA1c (<7%), cholesterolu (<4 mmol/L) i ciśnienia tętniczego (<130/80 mmHg) zgodnymi z zaleceniami towarzystw naukowych wynosił odpowiednio 46%, 29% i 15%. Prawidłowe wartości wszystkich wskaźników stwierdzono jedynie u 2% chorych.

10-letnie ryzyko choroby wieńcowej wynosiło w analizowanej populacji 16.8%, a 48% chorych zakwalifikowano jako pacjentów wysokiego ryzyka (bezwzględne ryzyko >15%).

Zdaniem autorów, można oszacować, że skuteczna realizacja wszystkich zaleceń spowodowałoby zmniejszenie ryzyka do 12.6%. Co istotne, nie stwierdzono różnic w schemacie leczenia pomiędzy pacjentami wysokiego i niskiego ryzyka.

A zatem, podobnie jak w wielu innych przypadkach, codzienna praktyka znacznie odbiega od teorii…

Opracowane na podstawie: Medical Journal of Australia / 2007-07-18

0 replies on “Leczenie chorych z cukrzycą – teoria a praktyka”