Oporność na aspirynę a zwiększone ryzyko kolejnych zdarzeń sercowo-naczyniowych

Jaapjan D. Snoep i wsp – Association of laboratory-defined aspirin resistance with a higher risk of recurrent cardiovascular events LINK: Arch Intern Med 2007; 167: 1593
Wiadomo od dawna, że wielu pacjentów wykazuje potwierdzoną laboratoryjnie oporność płytek na działanie kwasu acetylosalicylowego. Ogólnie rzecz biorąc, częstość kolejnych zdarzeń sercowo naczyniowych, pomimo profilaktyki wtórnej aspiryną, jest duża. Nie znany jest natomiast związek pomiędzy stwierdzaną laboratoryjnie opornością na aspirynę a faktycznym ryzykiem kolejnych zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Autorzy przeprowadzili metaanalizę badań pozwalających na stwierdzenie, czy pacjenci ze stwierdzaną laboratoryjnie opornością na podawaną w profilaktyce wtórnej aspirynę są obciążeni wyższym ryzykiem kolejnych zdarzeń sercowo-naczyniowych w porównaniu z chorymi nie wykazującymi oporności na aspirynę. Przeanalizowano 15 prac i 1 doniesienie zjazdowe.

Sumaryczny iloraz szans kolejnych zdarzeń sercowo naczyniowych w grupie pacjentów z laboratoryjnie stwierdzaną opornością na aspirynę wyniósł 3,8 (95% przedział ufności 2,3-6,1).

A zatem jak konkludują autorzy, chorzy poddawani profilaktyce wtórnej choroby wieńcowej, u których w badaniach laboratoryjnych stwierdzono oporność na aspirynę, obarczeni są znacznie większym ryzykiem kolejnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, w stosunku do pacjentów bez laboratoryjnie stwierdzanej oporności na aspirynę.

Zdaniem autorów, kolejnym etapem powinno być poznanie indywidualnych czynników warunkujących oporność na aspirynę u poszczególnych chorych oraz opracowanie odpowiedniego leczenia dla tych pacjentów.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2007-08-13

0 replies on “Oporność na aspirynę a zwiększone ryzyko kolejnych zdarzeń sercowo-naczyniowych”