Częstość serca a cechy mikrozapalenia: związek istotny klinicznie w patogenezie miażdżycy

O. Rogowski i wsp – Heart rate and microinflammation in men: a relevant atherothrombotic link LINK: Heart 2007;93:940
Zwiększoną częstość serca (HR) uważa się obecnie za kolejny niezależny czynnik ryzyka występowania incydentów sercowo-naczyniowych. We wstępnych doniesieniach zwracano uwagę na możliwy związek przyspieszonej pracy serca z objawami mikrozapalenia.

Rogowski i wsp. analizowali stężenie fibrynogenu, białka C-reaktywnego oraz liczby leukocytów o polimorficznych jądrach w kohorcie 4553 mężczyzn (średnia wieku 44.8 lat), z których część była zupełnie zdrowa (n=1879), a u części występowały czynniki ryzyka miażdżycy tętnic (cukrzyca, nadciśnienie tętnicze i hiperlipidemia).

Po uwzględnieniu czynnika wieku, wskaźnika masy ciała (BMI), profilu tłuszczów w surowicy krwi i czynników ryzyka występowania incydentów sercowo-naczyniowych wykazano istotną statystycznie różnicę stężenia fibrynogenu, białka C-reaktywnego oraz liczby leukocytów, u osób z HR nie przekraczającą 58 uderzeń/minutę, w porównaniu z osobami z HR wynoszącą co najmniej 79/min. (odpowiednio: 7.38 i 8.11 μmol/l; 1.12 i 1.61 mg/l oraz 4.23 i 4.74 x 109/l.

A zatem, spoczynkowa wartość HR ma związek z odpowiedzią zapalną u zdrowych mężczyzn i u mężczyzn z czynnikami ryzyka incydentu sercowo-naczyniowego. U podstaw takiej zależności leży, zdaniem autorów, aktywacja współczulna. Po potwierdzeniu w kolejnych badaniach, HR będzie można uznać za poddający się modyfikacji farmakologicznej czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego.

Opracowane na podstawie: Heart / 2007-08-14

0 replies on “Częstość serca a cechy mikrozapalenia: związek istotny klinicznie w patogenezie miażdżycy”