Agresywność leczenia hipolipemizującego a ryzyko uszkodzenia wątroby, rabdomiolizy i nowotworu

Alawi A. Alsheikh-Ali i wsp. – Effect of the magnitude of lipid lowering on risk of elevated liver enzymes, rhabdomyolysis, and cancer LINK: J Am Coll Cardiol 2007;50:409
Jedna z metod zmniejszania ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych jest obecnie zastosowanie statyn i obniżanie stężenia cholesterolu niskiej gęstości (LDL). Alawi i wsp. przedstawili opracowanie na temat zależności pomiędzy stopniem redukcji poziomu cholesterolu LDL a niepożądanymi następstwami stosowania statyn.

Autorzy oceniali efekty niepożądane statyn w dużych randomizowanych badaniach, wykonując analizę regresji jednoczynnikowej w przeliczeniu na 100000 osobo-lat.

W 23 badaniach z zastosowaniem statyn (309 506 osobo-lat obserwacji) nie znaleziono istotnej zależności pomiędzy procentowym spadkiem poziomu cholesterolu LDL a stopniem wzrostu wartości enzymów wątrobowych (R2 <0.001, p=0.91) i występowaniem rabdomiolizy (R2=0.05, p=0.16). Podobne wyniki uzyskano analizując całkowite wartości poziomu cholesterolu LDL i bezwzględną redukcję poziomu cholesterolu LDL.

Procentowy spadek poziomu cholesterolu LDL oraz bezwzględny spadek poziomu cholesterolu LDL nie wpływał także na częstość występowania nowotworów, odpowiednio (R2 = 0.09, p=0.92 i R2=0.05, p=0.23). Niekorzystny związek z zapadalnością na nowotwory wykazano jednak dla końcowych poziomów cholesterolu LDL uzyskanych w trakcie leczenia (R2=0.43, p =0.009).

A zatem, agresywność leczenia hipolipemizującego i wielkość redukcji poziomu cholesterolu LDL w trakcie leczenia nie powoduje częstszego występowania rabdomiolizy i uszkodzenia komórki wątrobowej. Niskie wartości cholesterolu LDL mogą jednak mieć związek z częstszą zapadalnością na nowotwory. Może to, zdaniem Alawi i wsp., w sposób istotny wpływać na ostateczny bilans leczenia statynami.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2007-07-31

0 replies on “Agresywność leczenia hipolipemizującego a ryzyko uszkodzenia wątroby, rabdomiolizy i nowotworu”