Częstość stosowania leków kardioprotekcyjnych u starszych osób z cukrzycą typu 2 jest zbyt mała

Caroline Sirois i wsp – Suboptimal use of cardioprotective drugs in newly treated elderly individuals with type 2 diabetes Diab Care 2007;30:1880
Choroby układu sercowo naczyniowego stanowią najliczniejszą grupę powikłań cukrzycy typu 2 u osób w podeszłym wieku. Wprawdzie posiadamy jednoznaczne dowody na korzyści z farmakologicznej modyfikacji czynników ryzyka chorób krążenia, jednak badania obserwacyjne dowodzą, że leki o działaniu kardioprotekcyjnym są stosowane rzadko.

Próbę ilościowej oceny tego zjawiska podjęli autorzy z Kanady. Wyniki ich pracy opublikowano w Diabetes Care. Grupę badaną stanowiły osoby z cukrzycą typu 2, indeksowane w populacyjnym rejestrze Quebec Diabetes Surveillance System. Kryterium włączenia stanowiły wiek co najmniej 66 lat i rozpoczęcie doustnej farmakoterapii cukrzycy w latach 1998-2002. Z analizy wykluczano osoby, które już w chwili rozpoznania cukrzycy stosowały leki kardioprotekcyjne, to jest przeciwpłytkowe, obniżające ciśnienie lub zmniejszające stężenie lipidów.

Spośród 12150 osób, które weszły w skład badanej kohorty, rozpoznanie cukrzycy typu 2 pociągnęło za sobą zastosowanie leku przeciwpłytkowego u 2649 (21.8%) osób, zaś leku obniżającego ciśnienie u 4813 (39.6%) osób. Leki obniżające stężenie lipidów stosowały 2562 (21.1%) osoby.

Badacze pokusili się również o sprawdzenie, jaki odsetek osób stosował w ciągu roku od rozpoznania cukrzycy wszystkie 3 analizowane grupy leków. W tej podgrupie znalazły się jedynie 882 (7.6%) osoby. “Potrójna” farmakoterapia była znamiennie częstsza u osób z rozpoznaną chorobą serca i naczyń. Prawdopodobieństwo jej zastosowania wzrastało również wraz z czasem od rozpoznania cukrzycy. Z kolei, czynnikiem odwrotnie skorelowanym z częstością złożonej farmakoterapii był wiek w chwili zastosowania doustnego leku hipoglikemizującego.

Podsumowując, badanie potwierdza, że częstość stosowania leków kardioprotekcyjnych u osób z cukrzycą jest niezadowalająca.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2007-07-13