Stosowanie statyn w codziennej praktyce klinicznej u starszych pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych

Niteesh K. Choudry i wsp – Statins in elderly patients with acute coronary syndromes: an analysis of dose and class effect in typical practice LINK: Heart 2007;93:945
Coraz więcej danych przemawia za tym, że w celu zmniejszenia ryzyka sercowo-naczyniowego pacjentów, zwłaszcza po ostrych zespołach wieńcowych (OZW), należy intensywnie leczyć statynami. Celem pracy opublikowanej na łamach Heart było porównanie skuteczności statyn stosowanych w różnych dawkach u starszych pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych.

Pacjentów w podeszłym wieku zwykle wyłączano z badań klinicznych. Nie jest więc pewne czy w stosowanie większych dawek statyn przynosi w tej populacji korzyści podobne do wykazanych w badaniach na osobach w młodszym wieku.

Analizą objęto populację 18311 pacjentów ze stanów Pensylwania i New Jersey, wypisanych do domu po przebytym OZW. Dane zbierano retrospektywnie, na podstawie dokumentacji szpitali i aptek. W wieloczynnikowej analizie regresji według modelu Coxa porównano grupę pacjentów leczonych statynami intensywnie, z pacjentami otrzymującymi leczenie o umiarkowanej intensywności. Złożony punkt końcowy stanowił zgon lub powtórne wystąpienie OZW.

W badaniu nie stwierdzono różnic w rokowaniu pomiędzy grupami i to zarówno gdy porównywano dawki statyn, jak i wtedy, gdy porównywano rodzaje stosowanych leków (jedynie lowastatyna w umiarkowanej dawce okazała mniej skuteczna klinicznie od atorwastatyny w dużej dawce – ryzyko względne 1,22 przy 95% przedziale ufności 1,09-1,36).

W oparciu o uzyskane dane autorzy stwierdzili, że w tej grupie chorych, w warunkach codziennej praktyki ambulatoryjnej, intensywne leczenie statynami nie ma przewagi nad leczeniem o umiarkowanej intensywności. Nie wykazano również jednoznacznie przewagi statyn silnie działających nad statynami o umiarkowanej sile działania.

Opracowane na podstawie: / 2007-08-13

0 replies on “Stosowanie statyn w codziennej praktyce klinicznej u starszych pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych”