Ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego a ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych

John S. Floras – Ambulatory blood pressure: facilitating individualized assessment of cardiovascular risk J Hyp 2007;25:1565
Stale maleje liczba ekspertów kwestionujących wartość ambulatoryjnego monitorowania ciśnienia tętniczego. Pomimo to omawiana metoda diagnostyczna z trudem przebija się do codziennej praktyki, w której nadal króluje klasyczny manometr, skazujący część lekarzy na błędy diagnostyczne i terapeutyczne.

Przeszkodą w popularyzacji monitorowania ciśnienia jest nie tylko jego koszt, ale brak jednoznacznych dowodów na wyższość tej metody nad klasycznymi pomiarami w prognozowaniu ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych. Tym bardziej warto zwrócić uwagę na wyniki pracy Hansena i wsp. opublikowane w Journal of Hypertension.

Autorzy przeprowadzili systematyczny przegląd i meta-analizę wyników badań, w których stosowano oba rodzaje pomiarów ciśnienia i zamieszczano dane na temat częstości zdarzeń kardiologicznych w badanych grupach.

Rozbieżności w wynikach pomiarów dotyczyły 25% badanych osób. 24-godzinne monitorowanie ciśnienia przyczyniło się do wykrycia nadciśnienia białego fartucha i utajonego nadciśnienia tętniczego odpowiednio u 42.4% i 58.4% osób z tej podgrupy.

W okresie obserwacji zmarło 13.3% badanych osób. Za 39% zgonów odpowiadały incydenty sercowo-naczyniowe. Jedynym niezależnym czynnikiem prognostycznym ich wystąpienia spośród wartości ciśnienia okazał się wynik ambulatoryjnego pomiaru ciśnienia tętniczego, w szczególności zaś ciśnienia skurczowego. Utajone nadciśnienie tętnicze, nie stwierdzane w konwencjonalnych pomiarach ciśnienia, wiązało się z porównywalnym ryzykiem zdarzeń kardiologicznych jak utrwalone nadciśnienie (odpowiednio 1.62 i 1.80).

Podsumowując, pomimo dostrzegalnych wad metodologicznych omawianej pracy można uznać, że jej wyniki będą miały kluczowe znaczenie dla dalszych losów monitorowania ciśnienia tętniczego w codziennej praktyce lekarskiej.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2007-08-13

0 replies on “Ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego a ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych”